לוגו אלכס שפירא ושות׳

הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית – הארכת מועד

06/01/2013

במבזק מיום 30.5.12 דיוַוחנו אודות פרסומה של הנחיה מטעם רשות המיסים בנושא הפקת טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, דהיינו ללא מילוי כרטיס העובד באופן ידני ("ההנחיה המקורית"). זאת, מכוח תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, הקובעת מצבים מיוחדים בהם למעבידים שעומדים בתנאים מסוימים ישנה אפשרות לפטוֹר ממילוי כרטיסי העובד מידי שנה.

ההנחייה המקורית כָּללה כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני (ובכלל זאת אופן הגשת הבקשה ואופן הפקת הטופס האלקטרוני), הוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה, בקשה למילוי טופס 101 אלקטרוני על-ידי המעביד, בקשה לרישום מערכת למילוי טופס 101 אלקטרוני על-ידי בית תוכנה ונספח הכולל הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס האלקטרוני (קישור להנחייה המקורית) (קישור לנספח להנחייה המקורית).

הבוקר התפרסמה החלטתו של המִשנה למנהל רשות המסים, מר משה אשר (קישור להחלטה), לפיה מעביד אשר החזיק בשנת-המס 2012 אישור תקף על פטוֹר ממילוי טופס 101 על-פי הכללים הישנים, הפטוֹר ימשיך לחול לגביו גם בשנת-המס 2013.
עוד נקבע בהחלטה, כי הכללים שפורסמו בהנחייה המקורית יחולו הָחֵל משנת-המס 2014, אם כי מעבידים יהיו רשאים להפעיל את הכללים האמורים הָחֵל משנת-המס 2013 גם אם רק חֵלק מהעובדים ימלאו טופס 101 אלקטרוני וחֵלקם ימלאו טופס ידני.