25/04/2018 החלטות מיסוי חדשות; פטור ממס שבח במכירת דירה כדירה יחידה למרות שבבעלות בת-הזוג דירות נוספות; חילוט זמני מכוח חוק איסור הלבנת הון; עיכוב ביצוע ועוד  
  22/04/2018 פסקי-הדין של ביהמ"ש העליון בעניין אבי שומר, קונטירה טכנולוגיות ופיניסאר ישראל ודוד אהרוני; ביטול הסכם שומה בתוך 90 יום על-ידי פקיד-השומה ועוד  
  14/04/2018 טופס דיווח לעניין הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה; תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; תביעת פיצוי מס רכוש על-ידי מבטח; היטל עובדים זרים; זקיפת שווי שימוש רכב  
  14/04/2018 תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ  
  08/04/2018 הבהרה נוספת לגבי "החוזר" בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים; דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2017; דע זכויותיך וחובותיך; החלטות מיסוי חדשות ועוד  
  31/03/2018 רשויות המס פרסמו נוסח מעודכן של החוזר המקצועי בנושא מיסוי השכרת דירות מגורים – מן הפח אל הפחת?  
  27/03/2018 טיפים למלצרים – הכנסה לכל דבר; ייחוס גידול בלתי-מוסבר בהון לשנים פתוחות; פיצוי בגין מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס על נכסי נפקדים; שידור דוחות לשנת 2017  
  24/03/2018 חוק ההתייעלות הכלכלית; סגירת תיק עוסק פיקטיבי; תביעת פיצוי מס רכוש על-ידי מבטח; עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים; עיקול מכוח סעיף 194 לפקודת מס הכנסה  
  20/03/2018 סיוּוגו של תקבול ששולם במסגרת הסכם אי-תחרות; תובענה ייצוגית בגין מער' שע"מ; פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין; מס שכר בגין תשלומי מועצה מקומית  
  19/03/2018 חקיקה חדשה: ניכוי הוצאות הנפקה; צמצום השימוש במזומן  
  14/03/2018 חוזרים מקצועיים בנושא תיקון 242 לפקודה, קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון ו-ICO; חברת בית – תזכורת; זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים; עבודה במשמרות  
  09/03/2018 נוהל גילוי מרצון – עדכון; זקיפת שווי רכב; פיצוי בגין ביטול זיכיון; העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  
  02/03/2018 פרס צלטנר לפרופ' יצחק הדרי; מע"מ על רווחי נוסטרו; השכרת דירות – ביטוח לאומי מחכה בפינה?; בקשה לפסילת שופט; הארכת מועד הגשת הדוחות השנתיים על ניכויים  
  26/02/2018 מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיזוגים; הוראת ביצוע בנושא דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד ועוד  
  22/02/2018 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; דיווח מקוון במיסוי מקרקעין; אמנה עם אוסטריה; קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות; מתקנים לייצור חשמל; מיסוי יהלומנים  
  18/02/2018 חוזרים מקצועיים בנושא גילוי מרצון וקרן להשקעות מקרקעין; החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי; הפחתת עיצום כספי בשל אי-זיהוי או דיווח לצורך יישום הפטקא  
  14/02/2018 תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; בקשה לעיון בתיק מס שבח; הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; תיקון התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון  
  08/02/2018 טיוטת חוזר מקצועי בעקבות פסה"ד בעניין לשם ובירן; הבהרה מעודכנת לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; ניכוי הוצאות מימון ועוד  
  04/02/2018 חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול; החלטות מיסוי בנושא מוסד קבע ומיסוי חברי קיבוץ; עיצום כספי; רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית  
  01/02/2018 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות; מכירת רכבים בידי חברה להשכרה; דמי ניהול לחברה קשורה מפסידה; היטל עובדים זרים  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.