לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס בשיעור 25% במכירת ניירות ערך נסחרים גם לגבי חברות בתוך החוק

10/12/2005

במסגרת תיקון 147 נקבעה הוראת-שעה, לפיה חברה תחויב במס בשיעור 25% על רווח הון ריאלי, אלא אם מדובר במכירת נייר-ערך נסחר (וליתר דיוק – נייר-ערך כמשמעותו בסעיף 6 לחוק התיאומים) ("נייר-ערך נסחר") שאז תחויב החברה במס בשיעור רגיל (31% בשנת-המס 2006).

עם זאת, הוראת-השעה מוסיפה וקובעת, כי הסייג האמור לא יחול לגבי רווח הון ריאלי במכירת נייר-ערך נסחר בידי חברה שהוראות סעיף 6 לחוק התיאוּמים או הוראות לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה (התקנות הדולריות) לא חלו לגבּיה לפני פרסומו של תיקון 147 (תיקון 147 פורסם ביום 10.8.2005). כלומר, חברה כאמור תחויב במס בשיעור 25% על רווח הון ריאלי לרבות כזה שמקורו במכירת נייר-ערך נסחר.

ניסוחה של הוראת-השעה אינו ברור די צרכו. יש להניח, כי כוונת המחוקק הייתה להבחין בין חברות שהוראות סעיף 6 לחוק התיאוּמים (או ההוראות מכוח סעיף 130א לפקודה) חלו בשנת-המס 2005 בקביעת הכנסתן ("חברות בתוך החוק") לבין חברות שהוראות אלו לא חלו בקביעת הכנסתן בשנה זו ("חברות מחוץ לחוק").

בכפוף לפרשנות האמורה, וכל עוד ניסוחה של הוראת-המעבר לא ישונה (אם וככל שישונה) בחקיקה נוספת, ניתן  לעקוף את הסייג הקבוע בה לגבי חברות בתוך החוק באופן הבא:

חברות בתוך החוק תייסדנה (או תרכושנה) לפני 31.12.2005, חברות בנות העומדות בארבעת התנאים הבאים: (1) אין להן הכנסה עסקית; (2) הן אינן תובעות בשנת-המס ניכוי הוצאות מימון; (3) הן אינן מחזיקות בניירות-ערך נסחרים בשנת-המס 2005; ו-(4) הוראות סעיף 6 לחוק התיאוּמים (או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה) אינן חלות בקביעת הכנסתן בשנת-המס 2005.

חברות אלו תיחשבנה (בכפוף לפרשנות שהובאה לעיל) לחברות מחוץ לחוק כמשמעותן לעיל ועל-כן רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים על-ידי אותן חברות (ניירות-הערך יירָכשו החֵל בשנת-המס 2006) יחויב במס בשיעור 25%. ואילו חלוקת הרווח (בניכוי המס) כאמור לחברת האם תהיה פטורה ממס.