לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוק תובענות ייצוגיות

12/03/2006

פורסם ברשומות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, הקובע הֶסדר ותנאים להגשת תובענה ייצוגית.

בגדרו של החוק נקבע, בין היתר, כי לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השנייה לחוק האמור או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית. ואילו התוספת השנייה לחוק כוללת רשימה של תביעות שניתן להגיש בהן בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובכללן תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

עם זאת, תביעה ייצוגית כנגד רשות כפופה למספר מגבלות הקבועות, בין היתר, בסעיפים 3(א), 9 ו-21 לחוק תובענות ייצוגיות.