לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא החוק לעידוד השקעות הון ובנושא מע"מ; תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2018 ואילך

12/11/2017

החלטות מיסוי חדשות
פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות:
 • החלטת מיסוי 9032/17 (קישור להחלטה) העוסקת ברכישת דירת נופש בידי נאמן (תושב ישראל) עבוּר נהנה (תושב-חוץ) והעמדתה להשכרה מלונאית באמצעות חברת ניהול מלונאית.
  נקבע, כי העמדת הדירה להשכרה אינה עולה לכדי פעילות עסקית המאפשרת רישום הנאמן או בעל הדירה כ"עוסק" לפי סעיף 52 לחוק מע"מ.
  עוד נקבע, כי העמדת הדירה לרשות חברת הניהול המלונאית, לשם השכרתה, הינה בבחינת "עסקת אקראי" במקרקעין
  (כהגדרתה בסעיף 1 לחוק) וחובת תשלום המס תחול על חברת הניהול המלונאית (בהתאם לתקנה 6ב לתקנות מע"מ)
 • החלטת מיסוי 9812/17 (קישור להחלטה) שעניינה בחברה ("החברה") שבבעלותה "מפעל תעשייתי" העוסק בפיתוח ובייצור תרופות במגוון תחומים ואשר צבר לאור השנים רווחים פטוּרים על-פי החוק לעידוד השקעות הון, וזאת בהיקפים גדולים. בכוונת החברה לרכוֹש מניות של חברה ישראלית ("החברה הנרכשת") שבבעלותה "מפעל מועדף" (כהגדרתו בסעיף 51 לחוק) העוסק בפיתוח תרופות ולהעביר את פעילות החברה הנרכשת לחברה כך שזו תשתלב במסגרת מפעלה הקיים.
  נקבע, כי לא יראו בְּעלות רכישת מניות החברה הנרכשת שמקורהּ ברווחים הפטוּרים בגֶדר חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח) לחוק
  (כנוסחו עוֹבר לתיקון 60) או סעיף 51ב(ב) לחוק (כנוסחו לאחַר התיקון האמור), וזאת לאור הזהוּת של פעילויות החברה והחברה הנרכשת ובהתבסס על האמור בדבר רכישת מניות של חברות שהן בעלוֹת "מפעל תעשייתי" שהוא "מפעל מאושר/מוטב" כהגדרתם בחוק בהוראת ביצוע 6/2013.
  עוד נקבע, כי אם וככל שהפעילות ו/או הקניין הרוחני של החברה הנרכשת יועברו מחוץ לישראל או שהפעילות הנרכשת לא תועבר לחברה ותימכר כך שהחברה הנרכשת לא תיחשב עוד ל"מפעל מאושר/מוטב/מועדף/טכנולוגי" יראו בכך חלוקת דיבידנד כמשמעותה בסעיף 51(ח) לחוק
  (כנוסחו עובר לתיקון 60), בשווי תמורת המכירה או עלות המניות כגבוה מביניהן.
 • החלטת מיסוי 5867/17 (קישור להחלטה) דנה בחברה תושבת ישראל ("החברה") העוסקת במתן שירותי מו"פ עבוּר חברה קשורה מחוץ לישראל ("מרכז הפיתוח") ובנוסף בבעלותה מפעל לייצור מוצרים המבוססים על הקניין הרוחני ("ה-IP") אשר מפותח במרכז הפיתוח ("מפעל הייצור"). לחברה הכנסות ממכירת המוצרים המיוצרים במפעל הייצור תוך תשלום תמלוגים עבוּר השימוש ב-IP של החברה הקשורה; וכן הכנסות ממתן שירותי מו"פ לחברה הקשורה במודל של +COST. בכוונת החברה לרכוֹש את ה-IP מהחברה הקשורה בדרך של קבלת זכות שימוש בלעדית מהחברה הקשורה (ללא העברת הרישום בפועל), כשהחֵל ממועד רכישת ה-IP כאמור, מרכז הפיתוח לא ייתן עוד שירותי מו"פ לחברה הקשורה אלא יפַתח עבוּר החברה. בנוסף, מפעל הייצור לא ישלם תמלוגים עבוּר זכות השימוש ב-IP.
  נקבע, כי יראו במפעל החברה כ"מפעל טכנולוגי מועדף" על-בסיס עמידתה בתנאים הקבועים בהגדרה הקבועה בסעיף 51כד לחוק בכל שנת-מס. ואילו לעניין בדיקת התקיימות התנאים הקבועים בהגדרה לשנות-המס שטרם רכישת ה-IP, נקבע שלצורך בדיקת התנאי הקבוע בסעיף (1) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", יראו בהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במסגרת מתן שירותי המו"פ לחברה הקשורה במרכז הפיתוח, כהוצאות מו"פ.
  עוד נקבע, כי הכנסותיה של החברה ממכירת המוצרים המבוססים על ה-IP הָחל ממועד רכישתו על-ידי החברה, תיחשבנה ל"הכנסה טכנולוגית" כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק.

  לבסוף, נקבע, כי מתוך הכנסתה של החברה, יש לחשב את ההכנסה המיוחסת לפעילות הייצור, וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017.
הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית
כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות.
* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
 כך, במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה (באמצעות טופס 2590), וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום ה' 30.11.2017.
זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת.
 
נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית תבקש להפוֹך לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית!