לוגו אלכס שפירא ושות׳

האם רכישה משותפת של מקרקעין חייבת במס רכישה כדירה מוגמרת? סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"; הצעות חוק חדשות בנושא מע"מ מקוּון ובנושא חוק האנג'לים

05/07/2015

פסק-הדין בעניין גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ ואח'
פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ ואח' (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בהסכם שנחתם ביום 20.8.2009* בין העוררים – גיאות אפיקי נדל"ן בע"מ ("היזם") ו-26 יחידים נוספים – לבין חברה קבלנית בשם צ.פ. חברה לבניין בע"מ ("המוֹכרת") בגדרו רכשו העוררים מקרקעין ברחוב עין הקורא 13 בתל-אביב ("המקרקעין").
* נזכיר, כי בשלהי שנת 2010 התקבל בכנסת תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין, בגדרו הוסדרה חבוּת המס המוטלת על קבוצות רכישה. ענייננו אפוא, בדין החַל לפני התיקון האמור.
המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב, הוציא לעוררים שומות מס רכישה בגדרן חויבו העוררים במס רכישה לפי שווי של דירות מוגמרות, וזאת לאור הסכם הייעוץ והליווי לבניית הבניין שנחתם בין היזם לבין העוררים האחרים כמו גם הסכם השיתוף שנחתם בין העוררים, המצביעים, אליבא דהמשיב, על רכישה של דירה גמורה ולא של קרקע.
 
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט מ' אלטוביה (בהסכמת חברי הוועדה, רו"ח צ' פרידמן ורו"ח י' ביליצקי), קיבלה את הערר תוך חיוב המשיב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 115,000 ש"ח.
השופט אלטוביה בָּחן את ההסכמים השונים וקבע, כי המוֹכרת לא הייתה צד להסכם השיתוף ועל-כן נותקה ממערך הזכויות והחובות הכרוכות בבניית הדירות; וכי בעת כריתת הסכם המכר טרם היה ידוע מי ישמש כקבלן בנייה לבניית הדירות, וממילא לא הייתה בשלב זה כל מערכת חוזית בין המוֹכרת לבין העוררים בקשר עם הדירות שיוחדו לכל אחד מהעוררים.
עוד קבע השופט אלטוביה, כי הגורמים שהתקשרו בהסכם המכר אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכם השיתוף ואף אינם זהים לגורמים שהתקשרו בהסכם הייעוץ; וכי הפרה של הסכם השיתוף אינה הפרה של הסכם המכר, כך שביטול של הסכם השיתוף בְּשל הפרה יסודית מצד אחד הצדדים אינו מזַכה את הצדדים להסכם השיתוף בביטול הסכם המכר, דהיינו אין זיקה משפטית בין שני הסכמים אלה.
השופט אלטוביה הוסיף וציין, כי למרות שהעוררים התקשרו כשנתיים מאוחר יותר עם המוֹכרת בהסכם לבניית הבניין, אין בהתקשרות מאוחרת זו כדי ליצוֹר זיקה משפטית בין עסקת המכר לבין עסקת הבנייה.
 
סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"
רשות המיסים הודיעה היום (קישור להודעה), כי וועדה הרשות לבחינת הסיווג וחבויות המס של קבוצות הכדורגל בליגת העל (ברשות רו"ח ומשפטן גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית מע"מ שברשות המיסים) הגישה את מסקנותיה, לפיהן קבוצות הכדורגל בכל הליגות תסוּוגנה, ככלל, בכל מערכי המס ברשות כמלכ"ר, אם כי במקרים חריגים ניתן יהיה לסוַוג את חלק מהקבוצות בליגת העל כעוסק מורשה. זאת, בכפוף למספר תנאים.
עוד צוין בהודעה, כי לאחַר בחינת התייחסות הלשכות המקצועיות לטיוטת הוראת הפרשנות בנושא, תפורסם ההוראה, ועם פרסומה תוכלנה הקבוצות בליגת העל לפְנות למחלקה המקצועית בבקשה לבחון את סיוּוגן.
 
הצעת חוק לתיקון חוק מע"מ
בחוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014 ("תיקון 44") (קישור לתיקון 44) נקבע כהוראת קבע, כי הָחל מיום 1.1.2015 ואילך, עוסק החייב בדיווח מפורט יגיש את הדו"ח המפורט כדו"ח תקופתי, כאשר בשנים האחרונות – ומאז שנקבעה לראשונה חובת הדיווח המפורט בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2010 – מוגש הדו"ח המפורט, במסגרת הוראות-שעה, כדו"ח נפרד בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי.
מאז יום 13.2.2014 הֶסדר זמני זה מעוגן בהוראת-שעה שנקבעה בסעיף 6(ב) לתיקון 44 והייתה אמורה לפקוע ביום 31.12.2014, אך תוקפה הוארך עד ליום 30.6.2015 בְּשל הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.
 
היום פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (הוראת שעה), התשע"ה–2015 ("הצעת החוק") (קישור להצעת-החוק).
בגדרהּ של הצעת החוק, מוצע לחוקק מחדש את הוראת-השעה לעניין האמור, ולקבוֹע כי לתקופה נוספת של שנה וחצי תמשיך לחול ההוראה לפי יוגש הדו"ח המפורט כדו"ח נוסף על הדו"ח התקופתי. זאת, לצורך ביצוע בדיקות והתאמות נוספות במערכות הגבייה של רשות המיסים וכדי לאפשר לעוסקים את המשך הגשת הדו"ח המפורט בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדו"ח התקופתי.
 
הצעת חוק לתיקון חוק האנג'לים
במבזק מיום 27.6.2011 (קישור למבזק) התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 (קישור לחוק), שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.
 
היום פורסמה הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5) (תעשייה עתירת ידע – הוראת שעה), התשע"ה–2015 ("הצעת החוק") (קישור להצעת-החוק).
הצעת החוק כוללת מספר שינויים להוראת-השעה ובכללם הוספת מסלול חדש – חלופי למסלול הקיים – אשר יעניק את אותה הטבת מס למשקיעים ב"חברה מתחילה", תיקון והוספת מספר הגדרות שתחולנה לעניין שני המסלולים, הכללת שותפוּת של יחידים בגֶדר משקיע הזכאי להקלות המס ועוד.