לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה: העברת חלק בלתי-מסוים ממקרקעין המַקנה בעלוּת של 50% מהזכויות בנכס המקרקעין פטורה ממס על-פי הוראות סעיף 104א לפקודה

30/12/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהעברת זכויות במקרקעין על-פי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה (קישור להחלטה).
 

כידוע, הוראות אלו קובעות פטוֹר ממס לגבי העברת מלוא הזכויות בנכס לחברה ("החברה הנעברת") תמורת קבלת הזכויות הקיימות באותה חברה.

זאת, בכפוף לקיומם של מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה, ובכלל זאת שהמעביר מחזיק במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה זכויות המקנות לו לפחות 90% בכל אחת מהזכויות בחברה הנעברת; שהחברה הנעברת מחזיקה בנכס שהועבר אליה במשך שנתיים לפחות מיום ההעברה; שהיחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כלל הזכויות בחברה הנעברת מיד לאחַר ההקצאה הוא כיחס שבין שווי השוק של הנכס המועבר לשווי השוק של החברה הנעברת מייד לאחַר ההעברה.
 
ואולם, על-פי סעיף 104א(ב) לפקודה, הפטוֹר ממס לא יחול לגבי נכס שהינו בבעלות שותפוּת או בבעלות משותפת של מספר בעלים.
 
על רקע זה נקבע בהחלטת המיסוי, כי העברת חלק בלתי-מסוים ממקרקעין המַקנה בעלוּת של 50% מהזכויות בנכס המקרקעין אכן זכאית לפטוֹר ממס על-פי הוראות סעיף 104א לפקודה.
יצוין, כי בנסיבות המקרה נשוא ההחלטה ניתן היה לבצע חלוקה של הזכויות בנכס המקרקעין וכן ניתן היה למכוֹר את הזכויות בנכס המקרקעין ללא קבלת כל אישור מהמחזיקים האחרים בנכס.