לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו שיעורי הריבית המעודכנים לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה

01/01/2015

במבזק מיום 14.8.2011* התייחסנו בהרחבה לפרסומו של תיקון 185 לפקודת מס הכנסה, בגדרוֹ בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על הלוואות בין חברתיות, ובכלל זאת תוקנו הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85 לפקודת מס הכנסה.
* למַעבר למבזק זה, לחצו כאן.
ואילו במבזק מיום 2.11.2011* התייחסנו לפרסום התיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 ("תקנות 3(ט)"), לפיו שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה יהיה 5.24% לשנה, בכפוף לעדכון השנתי הנגזר משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על-ידי הבנקים והמפורסם על-ידי בנק ישראל.
* למַעבר למבזק זה, לחצו כאן.
 
היום פורסמו ברשומות הודעות של ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר, לפיהן שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט)* ו-3(י)** לפקודה הם כדלקמן:
* תקנה 2 לתקנות 3(ט).
** תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986.