לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו שני חוזרים מקצועיים: 1. מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה; 2. שינויים בהוראות ניהול ספרים - סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי

09/06/2013

פורסמו שני חוזרים מקצועיים:

חוזר מ"ה 9/2013 – שינויים בהוראות ניהול ספרים; סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי (קישור לחוזר)
ביום 31.12.2012 פורסמו ברשומות הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ג-2012 ("ההוראות") (קישור להוראות), שעניינן בסריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי.
מטרת ההוראות הינה לקבוע כללים לניהול מסמכים כתוצאה של סריקה ממוחשבת, כללים לבעוּר המסמכים המקוריים וכללים לשמירת מסמכים בארכיב דיגיטלי.

היום פורסם החוזר שבנדון, ובו סקירה של התיקונים שבוצעו במסגרת ההוראות.

ה"ב מיסוי מקרקעין 3/2013 – מקרים שייחשבו לרכישת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה (קישור להוראה)
כידוע, על-פי הדין הקיים (סעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק מיסוי מקרקעין), וכל עוד לא ייקָבע אחרת במסגרת חקיקת המס הצפויה, רכישת דירת מגורים יחידה חייבת במס רכישה בשיעור מופחת.

היום פורסמה הוראת הביצוע שבנדון, ובה ניתוח של שלושה מקרים מיוחדים שגם בהם תיחשב הדירה הנרכשת כדירה יחידה לעניין החבות במס רכישה:

  • רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו-זמנית, לראשונה, יוֹתר מדירת מגורים אחת;

  • רכישת של שיעור/חֵלק נוסף באותה דירת מגורים יחידה;

  • הרחבת דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.