לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בנושא הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון

28/04/2013

רשות המסים פרסמה הוראה מקצועית חדשה בנושא "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון" (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה החדשה -– המתבססת, בין היתר, על חוות-דעתו של המִשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנושא "מיסוי הכנסות מוטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959" – מתייחסת רשות המיסים לשאלת סיווג הוצאת הכספים כדיבידנד, בין על-פי הלכת "הסיווג השונה" או כעסקה מלאכותית ובין בהתאם להוראות סעיפים 51(ח) (כנוסחו לפני תיקון 60) או 51ב(ב) לחוק עידוד השקעות הון.
בנוסף, מפרטת ההוראה החדשה מספר דוגמאות למקרים של הוצאת כספים מהחברה העשויים להיחשב כדיבידנד.

עם כל הכבוד, ההוראה החדשה עומדת, לדעתנו, בסתירה להוראה ביצוע 32/92 (קישור להוראה) ולתוספת להוראה זו (קישור לתוספת) כמו גם להחלטות מיסוי שניתנו בעניין זה (למשל, החלטת מיסוי 13/08 (קישור להחלטה) והחלטה 1313/11 (קישור להחלטה).
כמו-כן, וגם זאת עם כל הכבוד הראוי, נִראה, כי ההוראה החדשה נועדה להוות "גורם משכנע" בדבר כדאיות יישום ההוראות שנקבעו לאחרונה בתיקון 69 לחוק עידוד השקעות הון בנושא "רווחים כלואים".