לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מהכנסות שכנגדן קוזזו הפסדי החברה אינו חייב במס (הדין שלפני תיקון 197)

03/03/2014

במבזק מיום 21.7.2013 התייחסנו לפסק-הדין בעניין קרלוס בגס (קישור לפסה"ד).

באותו מקרה, קבע השופט מ' אלטוביה, כי הפרשנות הנכונה של הוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודה (כנוסחן לפני תיקון 197) – לפיהן "רווחים שחולקו מהכנסות החברה בשנים שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף זה (להלן בסעיף זה – תקופת ההטבה) יראו כאילו לא חולקו" – היא זו שמתירה חלוקה ללא חיוב במס רק של רווחים ששולם בגינם מלוא המס באופן מהותי.
כך, קבע השופט אלטוביה, ניתן לחַלק רווחים ללא חיוב במס רק אם שולם בגינם מס בשיעור שולי, או אם הם קוזזו כנגד הפסד שצמח בשנים בהן החברה היא חברה משפחתית שגלום בו מגן מס בשיעור מס שולי וכו'.

ביום 24.2.2014 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין צבי ישראל רז (קישור לפסה"ד).
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ד' מינץ, קיבל את הערעור, וקבע, כי היות שאין מחלוקת במקרה דנא שרווחי החברה המשפחתית קוזזו כנגד הפסדים שנוצרו במהלך התקופה בה הייתה החברה חברה משפחתית, מדובר בהמרת מגן מס בשיעור השולי, וממילא יש לראוֹת בקיזוז ההפסדים כנגד הכנסות החברה כשווה-ערך לתשלום מס בגינן לעניין הוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודה.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 197 לפקודה שבחוק ההסדרים* בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות, בהם דנו בהרחבה בערב העיון המיוחד שקיימנו ביום 17.11.2013.**

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
** להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.

בגדרם של שינויים אלה נוספה להוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודת מס הכנסה הגדרה לתיבה "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" ולפיה מדובר ב"רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם".