לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסיקה חדשה: מועד ההתיישנות של שומת הפסדים; רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים - ייבוא החייב במע"מ?; ופטור ממס שבח למוסד ציבורי

10/06/2012

מועד ההתיישנות של שומת הפסדים

בעניין רובומוטיקס טכנולוגיות בע"מ (עמ"ה (ת"א) 1022/09) צברה החברה הפסדים עסקיים לצורכי מס בסך 57 מליון ש"ח. בשנת-המס 1999 נרכשה הַשליטה בחברה על-ידי סילברבוים אחזקות בע"מ; ואילו בשנות-המס 2004 ו-2005 נצמחה לחברה הכנסה חייבת בעקבות שותפוּת שהקימה באוקטובר 2004 והוחזקה על-ידה בשיעור 99% ואשר באמצעותה רכישה פעילות עסקית בתחום התקשורת.

בדיווחיה לשנות-המס 2004 ו-2005 קיזזה החברה מהכנסתה החייבת את הפסדיה הצבורים.

פקיד-השומה ראה ברכישת החברה בידי סילברבוים אחזקות והכנסת הפעילות העסקית לתוך השותפוּת שהקימה החברה עסקה מלאכותית שנועדה לניצול הפסדיה הצבורים, ועל-כן לא התיר את קיזוז ההפסדים הצבורים מהכנסתה החייבת של החברה בשנות- המס 2004 ו-2005.

החברה הגישה ערעור על השומות שקבע המשיב ובמסגרת זו העלתה טענה מקדמית, לפיה יש לקבל את הערעור על הסף מחמת שהמועד בו מוסמך היה המשיב להתערב בהפסדים עליהם הצהירה בשנת-המס 1999, חָלַף.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הבקשה, תוך שהוא קובע, כי השומות נשוא הערעור אינן מהוות התערבות בהצהרתה ביחס להפסדים שהיו לה בשנת-המס 1999 ו/או שינוי של השומה לשנת-מס זו.

עוד קבע בית-המשפט, כי ברגיל הפסד נטען שאין לו השלכה על חבות המס בשנות-ההפסד, יכול ושייבחן בשנת-המס שבהּ מבקשים לעשות בו שימוש לאחַר העברתו. דהיינו, אין לומר, כי "חלף המועד" לבחינת ההפסד בְּשל שמקורו בשנת-מס שהתיישנה, שכּן בחינת "התיישנות" יכולת המשיב לבחון ההפסד הוא מהמועד שבוֹ מתבקש לעשות בו שימוש.


רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים מהווה ייבוא החייב במע"מ

בעניין בני יהודה ואח' (ע"מ (ת"א) 1200/07) נדונה השְאֵלה, האם המערערות – קבוצות ספורט העוסקות בכדורגל ורשומות כמלכ"רים – שרכשו או שָאלו זכויות להעסקת שחקני כדורגל מקבוצות ספורט זרות בחו"ל, חייבות במע"מ בגין ייבוא נכסים בלתי-מוחשיים.

המערערות טענו, בין היתר, כי המשמעות המשפטית של דרישת המשיב היא תשלום מע"מ עבוּר זכויות שימוש ומסחר בבני-אדם, וכי הזיקה הרלבנטית הנוגעת לשחקן היא מתן שירותים ולא רכישת נכס. דהיינו, הזכות אינה אלא שירות וככזו אינה יכולה להיות מיובאת.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת ד' קרת-מאיר, דחה את הערעור, תוך שהוא קובע, כי המונח "טובין" כולל כל נכס בלתי-מוחשי ובכלל זה את הזכויות הגלומות בכרטיס השחקן, בעוד שהכרטיס אינו מהווה בגֶדר "מסמך סחיר".

עוד נקבע, כי ההתקשרות באשר להעברת או השאלת כרטיסי השחקן הינה בגֶדר ייבוא טובין בלתי-מוחשיים החייב במע"מ.


פטוֹר ממס שבח למוסד ציבורי

בעניין יד הרב הרצוג, איחוד מפעלים תורניים-ספרותיים-אמ"ת בירושלים (ו"ע (י-ם) 6809-06-11), טענה העוררת, הנחשבת ל"מוסד ציבורי" כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, כי הינה פטורה ממס על השבח במכירת מגרש. זאת, מהטעם שבמגרש היה גן פורח שאליו יצאו עובדי העוררת לנוח, לפוש, להתרענן ולהשיח את ליבם בדברי חכמה, וממילא נעשה בו שימוש במישרין על-ידי העוררת הגורר עִמו את זכאותה לפטוֹר ממס שבח במכירתו.

ועדת-הערר דחתה את הערר וקבעה, כי מהשימוש בגן שבמגרש נהנו עובדי העוררת במישרין בפן האישי, שלא כחלק אינטגרלי מעבודתם, בזמנם הפנוי, בעוד שהעוררת נהנתה מכך רק בעקיפין.