לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון להיתר הפיקוח על המטבע

08/10/2006

פורסם ברשומות היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשס"ז-2006 ("התיקון").

התיקון קובע מספר שינויים להוראות הקבועות בהיתר הפיקוח על המטבע, תשנ"ח-1998.
בנוסף, מחליף התיקון את רוב הטפסים המפורטים בתוספת להיתר האמור.