לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס מעודכן לגבי הבקשה להכרה בחברה משפחתית

18/12/2013

במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות** ביום 5.8.2013 נקבע, בין היתר, כי חברה "רגילה" תוכל לבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים לאחַר התאגדותה.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.

כלומר, חברה שלא תבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה כאמור, לא תוכל לעשות זאת לעולם.

עם זאת, במסגרת חוק ההסדרים נקבעה הוראת-מַעבר, לפיה חברה "רגילה" שהתאגדה לפני 1.8.2013 ואשר ביום 31.7.2013 הייתה כשירה להיחשב לחברה משפחתית, יכולה הייתה לבקש באופן חד-פעמי להפוֹך לחברה משפחתית בשנת-המס 2014 ואילך.
זאת, בין היתר, בכפוף להגשת בקשה מתאימה על-גבי טופס 2585א לפקיד-השומה לכל המאוחר עד ליום 1.12.2013.

בעקבות הוראת-המַעבר, פרסמו רשויות המס נוסח מעודכן של טופס 2585א (קישור לטופס האמור), שעניינו הן ב"חברה חדשה" (דהיינו, חברה שזכאית לבקש להפוֹך למשפחתית תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה) והן ב"חברה ותיקה" (דהיינו, חברה שביקשה להפוֹך למשפחתית מכוח הוראת-המַעבר).

היום, ולאחַר שהסתיימה התקופה שמכוחה ניתן לבקש להפוֹך חברה "רגילה" למשפחתית מכוח הוראות-המַעבר, פרסמו רשויות המס נוסח מעודכן נוסף של טופס 2585א (קישור לטופס החדש), הזהה, ככלל, לטופס שנהג בעבר.