לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת – הטבת המס לחלוקת "רווחים כלואים" עתידה לפוג ביום 11.11.2013

03/11/2013

במבזק מיום 12.11.2012 דיווחנו אודות פרסומו של תיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון.*

* חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 (קישור לתיקון).

כזכור, בגדרו של התיקון האמור נקבעה הוראת-שעה, לפיה חברה זכאית, בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים, לבחוֹר לשלם מס חברות בשיעור מוטב על הכנסתה הפטורה שנצברה עד ליום 31.12.2011 ("ההכנסה הצבורה"), כאשר מס החברות המוטב ייקָבע בהתאם לחֵלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ביחס לכלל ההכנסה הצבורה, וכך שככל שהחברה תבקש להפשיר חֵלק גדול יותר מהכנסתה הצבורה, כך תגדל הטבת המס לה תִזכה ("המודל הליניארי").*

* נזכיר, כי ביום 16.1.2013 פרסמה החטיבה המקצועית שברשות המיסים החלטת מיסוי בנושא "רווחים כלואים" (קישור להחלטה). ואילו ביום 28.4.2013 פרסמה רשות המיסים הוראה מקצועית בנושא "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברת מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון" (קישור להוראה).

הזכאות לבחוֹר בתשלום מס חברות מופחת כאמור מוגבלת לתקופה של שנה ממועד פרסום התיקון ברשומות - דהיינו עד ליום 11.11.2013 – ולשם כך על החברה להודיע על בחירתה כאמור למנהל רשות המסים באמצעות טופס 969 (קישור לטופס), ולשלם את המס המתחייב בתוך 30 יום ממועד ההודעה.*

* ויודגש: שחברה שבחרה בתשלום מס חברות מופחת כאמור לא תוכל לחזור בה מבחירתה!

מומלץ אפוא, לבחון את כדאיות יישום הוראת-השעה.