לוגו אלכס שפירא ושות׳

הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית

22/11/2005

נבקש להזכירכם, כי יש להגיש עד לסוף חודש נובמבר הקרוב בקשה לפקיד-השומה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2006 ואילך.

בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בסיווגה של חברה כחברה משפּחתית ובכלל זאת לעניין מיסוי הכנסותיה השונות החייבות במס (הכנסות מעסק, הכנסות פיננסיות שוטפות ורווחי הון בכלל ובשוק ההון בפרט וכו') ולעניין קיזוז הפסדים.

נזכיר, כי חברה משפּחתית רשאית להודיע לפקיד-השומה, עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפּחתית לגבי שנת-המס שאליה מתייחס אותו דו"ח. ברם, במקרה זה, לא תוכל החברה לשוב ולבקש להיות חברה משפּחתית לפני תום שלוש שנות-מס מהשנה שבה חדלה להיות חברה כאמור.

יושם אל לב, כי סעיף 64א(א) לפקודה מחייב להגיש את הבקשה להיחשב לחברה משפּחתית "לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת מס פלונית..".
ואילו המונח "חודש" מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"לרבות חלק ממנו", כך שניתן לכאורה להגיש את הבקשה גם ביום האחרון של שנת-המס. עם זאת, אנו ממליצים להגיש את הבקשה לא יאוחר מתום חודש נובמבר, על-מנת למנוע מחלוקות מיותרות עם פקיד-השומה.