לוגו אלכס שפירא ושות׳

פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה | הטבות המס שנקבעו בתיקון 220 – תזכורת | ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל | טופס 6111 | דו"ח הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים | מס רכישה בגין עבודות פיתוח | פסילת ספרים

19/06/2019

פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

במבזק מס' 1794 מיום 3.6.2019 דיווחנו אודות פרסום תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2019 ("התיקון"(קישור לתיקון), המתקנות ומאריכות את תוקפן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 ("התקנות המקוריות"(קישור לתקנות המקוריות) מ-30.4.2019 ל-31.12.2019.

עוד ציינו באותו מבזק, כי רשות המסים עתידה לפרסם נוסח מעודכן של ההנחיות וטופס התביעה לבקשת פיצויים מכוח התיקון, כפי שעשתה לגבי התקנות המקוריות.

הרשות אכן פרסמה את ההנחיות והטופס המעודכנים באתר האינטרנט שלה.
למַעבר לפרסום האמור, לחצו כאן.


הטבות המס שנקבעו בתיקון 220 לפקודה – תזכורת

בחודש יוני 2014 פורסמו המלצות הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח (קישור להמלצות).
מסקנות הוועדה כָּללו שורה של המלצות שנועדו לקַדם פתרונות אפשריים למימון חברות היי-טק באמצעות הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב, וזאת באמצעות עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות היי-טק גדולות יחסית ועידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות אשר ישקיעו ויתמכו במספר חברות היי-טק ובמיזמים בשלבים מקדמים. בנוסף, המליצה הוועדה על אימוץ מספר פתרונות מימון חוץ-בורסאיים.

בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מיום 29.3.2016, כי פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 220 והוראות שעה), התשע"ו-2016 ("תיקון 220" או "התיקון"(קישור לתיקון) המתבסס על המלצות הוועדה.
בגדרו של תיקון 220 נקבע, כי תתאפשר החזקה של כמה קופות גמל בקרנות נאמנות פטורות בשיעור שאינו עולה על 75% (במקום 50%). קרנות אלו תהיינה קרנות היי-טק ("קרן טכנולוגיה עילית") נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות אשר תהיינה רשאיות להשקיע עד 30% מהסכום שיגויס מהציבור בניירות-ערך של חברות היי-טק לא נסחרות, ועד 50% במקרה בו תתקבל תמיכת מדינה.
בנוסף, נקבעה בתיקון הוראת-שעה לשש שנים לפיה השקעה במזומן כנגד הקצאת מניות בחברת מחקר ופיתוח (כהגדרתה בתיקון) שהונפקה לראשונה לציבור בבורסה בישראל במהלך התקופה 1.7.2016–30.6.2019 תוכר למשקיע כהפסד הון בר-קיזוז, וזאת עד לסכום השקעה כולל של 5 מיליון ש"ח.
עוד נקבעה בתיקון הוראת-שעה לתקופה 1.7.2016–30.6.2019 לפיה הגדרת "בעל שליטה" בסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה תמעט עובד שהוא בעל שליטה בחברת מחקר ופיתוח (כהגדרתה בתיקון) לגבי מניה אשר ניתנה לו בקשר עם יחסי עובד-מעביד.

עוד דיווחנו, וזאת במסגרת המבזק מיום 3.1.2019, כי פורסם חוזר מס הכנסה 21/2018 ובו התייחסות לתיקון 220 (קישור לחוזר).

תשומת לבכם אפוא, כי התקופה הקובעת (1.7.2016–30.6.2019) עתידה להסתיים בסוף החודש!


ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

פורסמה הודעתה בנושא זה של רו"ח ורד בכר, מנהלת מחלקת ניכויים בחטיבת שומה וביקורת ברשות המסים.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


דברי-הסבר לטופס 6111 לשנת-המס 2018

כידוע, טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים, כאשר הָחל משנת-המס 2010 נישומים המנויים בסעיף 240ב(ג) לפקודת מס הכנסה (שנוסף במסגרת תיקון 171 לפקודה) צריכים להגישו באופן מקוּון.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו דברי-הסבר מעודכנים לטופס 6111 לשנת-המס 2018.
למַעבר לדברי-ההסבר, לחצו כאן.


הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2018 של הממונה על החוק ברשות המיסים (מר שלמה אוחיון, שהינו גם סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות ברשות) (קישור לדו"ח), ובו, בין היתר, סקירת עיקרי הפעילות מתוך תכניות העבודה של החטיבות השונות ברשות המיסים (חטיבת אכיפת הגביה, חטיבת שומה וביקורת, החטיבה לחקירות ומודיעין, חטיבת שירות לקוחות, מינהל המכס, החטיבה המשפטית, החטיבה המקצועית, החטיבה לתכנון וכלכלה, חטיבת מינהל ומערכות מידע, חטיבת החשבות, החטיבה לביקורת פנים ודוברות והסברה) ודיווח על הבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות המיסים בשנה האמורה, תוך חלוקתן לבקשות שנענו בחיוב (באופן מלא או חלקי) ובקשות שסורבו.


מס רכישה בגין עבודות פיתוח

במבזקים מיום 8.7.2018 ומיום 22.10.2018 נדרשנו לפסקי-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אאורה השקעות בע"מ ובעניין אלמוג ב.ז. בניה והשקעות בע"מ, בהתאמה.
בשני המקרים, נדוֹנה השְאֵלה האם על העוררות לשלם מס רכישה בגין עבודות פיתוח.

בעניין אאורה השקעות בע"מ, קיבלה ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד א' סימון ועו"ד ח' שטרן), את הערר (קישור למבזק בעניין זה).*

נזכיר, כי יומיים לאחַר מתן פסק-הדין בעניין אאורה השקעות, ניתן פסק-הדין של ועדת-הערר בעניין שיכון ובינוי נדלן בע"מ, העוסק בסוגיה זהה (קישור לפסק-הדין).

ואילו בעניין אלמוג ב.ז. בניה והשקעות בע"מ, דחתה ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד נ' מולכו ועו"ד ח' שטרן), את הערר (קישור למבזק בעניין זה).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק-דין נוסף בסוגיה (בעניין אמרלד בנין ופיתוח בע"מ) על-ידי ועדת-הערר בראשות השופט ר' סוקול (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד נ' מולכו ועו"ד ח' שטרן), בגדרו התקבל הערר (קישור לפסק-הדין).


פסילת ספרים

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אליהו בכור.

עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים שהדיון בהם אוחד, על החלטות המשיב (פקיד-שומה אשקלון) לפסוֹל את ספרי המערער – אשר עָסק בשנות-המס הרלבנטיות במסחר סיטונאי בפסולת ברזל ובמתכות משומשות – ולקבוע את הכנסתו החייבת בשומה בצו לפי מיטב השפיטה. זאת, בהתאם לשיעור הרווח הגולמי שהוערך על-ידי חוות-דעת כלכלן מטעם רשות המסים.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).