לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק חדשה: פטור ממס שבח וממס מכירה לעסקות נדל"ן במסגרת תמ"א 38

23/07/2007

היום פורסמה ברשומות הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 60), התשס"ז–2007 ("הצעת חוק לתיקון 60 לחוק מיסוי מקרקעין") (קישור להצעה).

במקביל להצעת חוק זו התפרסמו שתי הצעות חוק נוספות:
האחת: הצעת חוק התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז–2007 ("הצעת חוק בעניין פטור מהיטל השבחה בשל תמ"א 38") (קישור להצעה), שאף היא התפרסמה היום ועניינה בפטור מהיטל השבחה בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים במסגרת תמ"א 38.
השנייה: הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), (הוראת שעה), התשס"ז–2007 ("הצעת חוק המקרקעין – תמ"א 38") (קישור להצעה), שפורסמה ברשומות ביום 2.7.2007 והיוצרת מנגנונים להקלת ניצול זכויות הבנייה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תמ"א 38.

בגדרהּ של הצעת החוק לתיקון 60 לחוק מיסוי מקרקעין, מוצע להוסיף לחוק מיסוי מקרקעין פרק חדש (פרק חמישי 5) שעניינו בפטור ממס שבח וממס מכירה לגבי מכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38.*

  * תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה ("תכנית החיזוק").

הפטוֹר ממס שבח וממס מכירה יינתן בתנאי שהתקיימו שלושת התנאים המצטברים הבאים: (א) המקרקעין הנמכרים אינם מלאי עסקי בידי המוכר; (ב) התמורה בעד המכירה ניתנה בשירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק*(במקרה של תמורה שניתנה שלא בשירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק, יחול חיוב במס באופן יחסי); ו-(ג) בוצע חיזוק של המבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תוכנית החיזוק, מפני רעידות אדמה, בהתאם להוראות תוכנית החיזוק.על-פי הצעת החוק, הפטור ממס יינתן למוכר בנוסף לכל פטור אחר המגיע לו ולא יהיה בזכאות לפטור כדי לפגוע בזכאות לפטור אחר ממס לרבות הפטור במכירת דירת מגורים מזכה לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין.
תחלת התיקון המוצע בהצעת החוק הינה רטרואקטיבית לגבי מכירות שנעשו ביום 18.5.2005 ואילך.

* לעניין זה, "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק" הינם כל אחד מאלה, לפי הוראות תוכנית החיזוק: (1) חיזוק של מבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תוכנית החיזוק ("מבנה") מפני רעידות אדמה; (2) הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה; (3) התקנת מעלית במבנה; (4) עיצוב המבנה ושיפוצו.