לוגו אלכס שפירא ושות׳

הודעה חשובה | שומה בתחום ההסעדה, פסילת ספרים וייחוס דיבידנד | חשבוניות פיקטיביות | התיישנות השגה במס רכישה | שחרור רכוש תפוס | הטלת עיקול על-ידי פ"ש – פגיעה בשם טוב | דחיית מועד – עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס | שידור דו"חות יחידים לשנת 2019 | מ"ה

28/02/2020

הודעה חשובה – חסימת המבזקים

המבזקים הנשלחים על-ידי משרדנו מאז הקמת האתר CapiTax.co.il בשנת 2004 מגיעים כיום לעשרות אלפי נמענים הרשומים ברשימת התפוצה.

משלוח המבזקים בהיקף כזה גורר לעיתים תקלות שמקורן על-פי רוב בחסימוֹת, שינויי קידוד וכיו"ב בעיות שמקורן בהגדרות אבטחה של הגופים המאחסנים את כתובות הדוא"ל המקבלות.
כך, למשל, נתקלנו במספר מקרים בהם המבזקים לא הגיעו לחברים שתיבת הדוא"ל מאוחסנת ב-Walla.

לאחרונה, הובא לידיעתנו, כי שני המבזקים האחרונים לא הגיעו לעובדי רשות המסים עֵקב חסימה שמקורהּ בתוכנת האבטחה שמשַמשת את הדוא"ל של העובדים.
הגם שתקלה זו תוקנה השבוע בעקבות פנייתנו, אנו ממליצים לעובדי הרשות שנכללים ברשימת התפוצה רק עם כתובת הדוא"ל של הרשות להירשם לרשימה עם כתובת דוא"ל נוספת (כגון: ב-Gmail).
זאת, בכתובת http://www.CapiTax.co.il/register.

עוד נציין, כי בכל מקרה שבו הנכם מפסיקים לקבל את המבזקים לתקופה העולה על מספר ימים או מקבלים את המבזקים באופן בלתי-תקין, אנא עדכנו את אפרת כהן-הלל, מנהלת האתר (קישור), וזו תפעל לפתרון התקלה.

נזכיר, כי מלוא המבזקים מפורסמים באופן שוטף באתר (קישור).
לבסוף, נזכיר, כי כתובת הדוא"ל ממנה מגיעים המבזקים* הינה כתובת בלתי-פעילה.

* [email protected]

על-כן, בכל מקרה בו אתם מעוניינים לפנות אלינו אנא עשו זאת דרך צור קשר.


שומה בתחום ההסעדה, פסילת ספרים וייחוס דיבידנד

לאחרונה פורסם פסק-הדין מיום 21.4.2019 בעניין שווארמה א.ש. בע"מ ואח'.

במסגרת פסק-הדין נדונו חמישה ערעורים של חברות ובעלי מניותיהן על שומות לפי מיטב השפיטה שהוצאו להם על-ידי המשיב (פקיד-שומה חדרה), בגדרן נפסלו ספרי החברות ונקבעה להן תוספת הכנסה חייבת המתבססת על חוות-דעת כלכלית, תוך שתוספת זו (לאחַר ניכוי מס החברות החָל) יוחסה כדיבידנד לבעלי המניות לפי חֵלקם היחסי.
סוגיות נוספות שנדונו בפסק-הדין כללו תשלום דמי ניהול בין חברות שבשליטת המערער 4, שיוחס על-ידי המשיב כהכנסותיו האישיות ודרישת הוצאות פחת בגין קרקע, וכן "ניפוח" הכנסה ממשכורת עד לגובה הפטוֹר ממס הכנסה לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

בית-המשפט המחוזי, מפי ס' הנשיא השופט ר' סוקול, דחה את הערעורים (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של ס' הנשיא סוקול בנושא זקיפת הפרשי ההכנסות בחברות כדיבידנד לבעלי המניות (פס' 75 ואילך לפסק-הדין) ובכלל זאת דחיית טענתם של המערערים 3 ו-4 לפיה בהיעדר ממצאים על הפרשי הון בלתי-מוסברים לגביהם, אין לייחֵס להם את הכנסות החברה כדיבידנד (פס' 89–91 לפסק-הדין).


חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין (פסק-דין חלקי) של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ג'קי מור (יעקב שבירו) ואח'.

המערערים הם שני אחים ושתי חברות בשליטתם שעָסקו, בין היתר, בהשכרת ציוד לעבודות בנייה ותשתית.
לטענת המשיב (מס ערך מוסף – היחידה לפשיעה חמורה), שני האחים הפיצו למעלה מ-2,400 חשבוניות פיקטיביות על-שם החברות שהחזיקו וניהלו, כאשר לגבי הפצת חלק מהחשבוניות הנ"ל (284 מסמכים), הורשעו המערערים בפלילים ונגזרו עליהם, בין היתר, עונשי מאסר בפועל וקנסות כספיים.
המשיב השית על המערערים כפל-מס לפי סעיף 50(א) לחוק מע"מ, תוך שהוא מבקש לקבל פסק-דין חלקי לגבי אותן חשבוניות מושא ההרשעה בהליך הפלילי, מכוח סעיף 42א לפקודת הראיות.
חֵרף הממצאים החלוטים שנקבעו בהליך הפלילי בנוגע לחשבוניות האמורות, העלו המערערים מספר טענות משפטיות הנוגעות לנכונוּת השימוש בסעיף 50(א) לחוק בנסיבות העניין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעורים ברובם (קישור לפסק-הדין).


התיישנות השגה במס רכישה

ביום 18.2.2020 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בענין ס.ב. ניהול מקרקעין בע"מ.

עניינה של ההחלטה בהשגה שהגישה העוררת על שומות מס הרכישה שהוציא לה המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב) בגין רכישת זכויות במקרקעין בפרוייקט המכוּנה "יונייטד שרונה" בתל-אביב.
השגתה זו של העוררת הוגשה בסמוך לאחַר הגשת השגה כללית מטעם מרבית הרוכשים הנוספים בקבוצת הרוכשים של הזכויות בפרוייקט באמצעות משרדי עורכי-הדין שליוו את הקבוצה, כאשר לימים הושגה פשרה בנושא מס רכישה עם מרבית הרוכשים.
לגבי רוכשים שלא הסכימו לפשרה האמורה, ניתנה החלטה בהשגה הכללית ובה נקבע, כי יש לשום את הזכויות הנרכשות כיחידות מגורים מוגמרות, וזאת תוך הפחתה בשווי המכירה בהתאם לחוות-דעת שמאית אשר הומצאה על-ידי הקבוצה.
העוררת לא הגיעה לפשרה עם המשיב וביום 30.8.2018 הגישה את הערר לוועדה.
בערר העלתה שתי טענות: האחת, במישור המהותי, ולפיה שווי המכירה שנקבע על-ידי המשיב מופרז, בייחוד לנוכח אי-הוודאות אשר אפפה את הפרוייקט מראשיתו; השנייה, במישור הדיוני, ולפיה דין ההשגה "הנפרדת" שהיא הגישה להתקבל, וזאת בהיעדר החלטה בהשגה במועד הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין.
יצוין, כי ההשגה "הנפרדת" לא זכתה לכל מענה מצד המשיב, אך עצם הגשתה לא הוכחשה והיא ככל הנראה "הלכה לאיבוד" במשרדי המשיב.
עוד יצוין, כי הגשת ההשגה הכללית נעשתה לאחַר שהוארך המועד להגשתה, בעוד שלא נתבקשה הארכת מועד כאמור לגבי ההשגה "הנפרדת".
לבסוף, יצוין, כי בין המשיב לבין מיַיצגי הרוכשים הוסכם לשנות למפרע את מועד הגשת ההשגה הכללית ועל-ידי כך להקנות למשיב ארכה למתן החלטתו בהשגה האמורה.

היות שקבלת טענת העוררת במישור הדיוני הייתה מייתרת את הצורך לדון בטענותיה במישור המהותי, הִחליטה הוועדה, בהסכמת הצדדים, לפַצל את הדיון לשני שלבים: ראשית, הוגשו תצהירי עדות ראשית בכל הנוגע לסוגיית הטיפול (או אי-הטיפול) בהשגת העוררת, נחקרו עדים בעניין זה והוגשו סיכומים בכתב; ורק אם תידחינה טענות העוררת במישור הדיוני, תימשך שמיעת הערר לגבי המישור המהותי.

ההחלטה שפורסמה אפוא, ביום 18.2.2020 מתייחסת אך ורק למישור הדיוני ואין בה כל דיון בטענות הצדדים במישור המהותי/שומתי.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ה' קירש (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח י' ביליצקי ורו"ח צ' פרידמן)דחתה את טענת העוררת בדבר קבלת ההשגה מכוח הדין (קישור להחלטה).

השופט קירש דחה את טענות העוררת ובכלל זאת את הטענה, כי הגשת ההשגה "הנפרדת" ניתקה את עניינה של העוררת מעניינם של יתר הרוכשים בהשגה הכללית, וקבע, כי בדין טען המשיב כי בנסיבות העניין הוא היה רשאי לתת החלטה בעניין העוררת בתוך הזמן המוארך שנקבע לגבי ההשגה הכללית.
השופט קירש הוסיף וציין, כי אף צד לא הזכיר את הוראות חוק השליחות, התשכ"ה-1965 ובפרט את הוראות סעיפים 6(ב), 15(ב) ו-18 לחוק האמור, אשר עשויות היו להשליך על טענות הצדדים. 

חבר הוועדה רו"ח צ' פרידמן הסכים, כאמור, עם התוצאה אליה הגיע השופט קירש, והוסיף, כי העוררת אינה יכולה לאחוז את החבל משני קצותיו: מחד, לטעון כי המשיב חרג ממסגרת הזמן לדון בהשגה, ומאידך להתעלם מכך שההשגה הנפרדת שהגישה הוגשה בחלוֹף 30 הימם הקבועים בסעיף 87(א) לחוק מבלי שביקשה ארכה להארכת המועד. שהרי, קבלת עמדת העוררת הייתה מביאה באותה מידה לכך שהיו רואים את ההשגה הנפרדת שהגישה לאחַר 30 הימים כאילו לא הוגשה.


שחרור רכוש תפוס

ביום 14.2.2020 פורסמה החלטתו של בית-המשפט העליון בעניין משה דבש ושושנה דבש, החשודים בעבירוֹת הלבנת הון, ניהול הימורים וארגונם, קשירת קשר לפשע ועבירוֹת מס, כאשר ביום 14.4.2019 נתפס רכושם הכולל דירות, כלי רכב וכספים.

עניינה של ההחלטה בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז (השופט ח' טרסי) אשר ביטלה את החלטתו של בית-המשפט השלום (השופט ג' אבנון) לשחרר את הרכוש התפוס.

בית-המשפט העליון, מפי השופט י' אלרון, דחה את הבקשה (קישור להחלטה) וקבע, כי במסגרת תפיסה זמנית לצורכי חילוט ייתפס מלוא הסכום אשר לגביו קיים פוטנציאל חילוט על-פי חומר הראיות; וכי במקרה זה, משנקבע כי שווי התפוסים אינו עולה על שווי העבירוֹת אין לשחרר את הרכוש התפוס.


הטלת עיקול על-ידי פקיד-השומה – פגיעה בשם טוב

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט השלום בצפת בעניין סלמאן אבו עואד.

עניינו של פסק-הדין בתביעה כספית בסך 50,000 ש"ח שהגיש התובע בגין הוצאת לשון הרע כנגד רשות המסים עֵקב הטלת עיקולים על חשבונותיו הפרטיים של התובע בבנק לאומי ובבנק הבינלאומי.

בית-המשפט, מפי השופטת ע' היומן מרדכי, קיבלה את התביעה (קישור לפסק-הדין) וקבעה, כי הגם שהנתבע היה רשאי לשלוח לתובע הודעה בדבר עיצום כספי (בגין אי-הגשת דו"ח שנתי), הודעה זו לא נשלחה כדין בטרם הטלת העיקולים על חשבונות הבנק; כי בהטלת העיקולים כאמור הֵפר הנתבע את הוראות חוק איסור לשון הרע; וכי בנסיבות העניין זכאי התובע לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפגיעה בשמו שנוצרה עֵקב הטלת העיקולים.


דחיית מועד הגשת דיווח בגין עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס

במבזק מיום 9.12.2015 דיווחנו אודות פרסום חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 ("החוק"(קישור לחוק), הקובע (במסגרת פרק ב' לחוק) חובות דיווח – לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".
ככלל, "עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה מוגדרת כעמדה שמתקיימים בה כל אלה: (א) היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגבּיה מוגש הדו"ח; (ב) יתרון המס (כמשמעותו בחוק) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת-מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.
ואילו הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

בהמשך לאמור דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 27.12.2016, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016. הרשימה כללה 16 עמדות בנושא מכס, 31 עמדות בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי ו-11 עמדות בנושא מע"מ. 
עוד דיווחנו, במסגרת המבזק מיום 2.1.2018, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2017. הרשימה כללה 3 עמדות בנושא מכס, 20 עמדות בנושא מס הכנסה ו-2 עמדות בנושא מע"מ. 
במקביל, פרסמה רשות המסים טופסי דיווח מעודכנים בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ (קישור לטופס) ולעניין מכס (קישור לטופס).

ביום 27.12.2018 דיווחנו במסגרת מבזק מס' 1764 אודות הפרסום מאותו יום של רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2018
רשימה זו כָּללה עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד. 
דהיינו לא פורסמו כלל עמדות חדשות בתחומי המיסוי העקיף (מע"מ ומכס), כך שבתחום המיסוי העקיף המשיכו לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו.

ואילו ביום 30.12.2019 דיווחנו (במסגרת מבזק מס' 1827) על פרסום רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2019.
רשימה זו כללה עמדה ראשונה בתחום מיסוי הבלו על דלק (קישור לרשימה) וכן 22 עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד, דהיינו לא פורסמו עמדות חדשות בנושאי מכס ומע"מ, כך שבתחום המיסוי העקיף ממשיכות לחול העמדות שפורסמו בשנים 2016–2017 ושלא בוטלו (קישור לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ) (קישור לרשימת העמדות בנושא מכס), זולת, כאמור, העמדה החדשה בנושא הבלו.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה (קישור להודעה) שהדיווח על נקיטת עמדה החייבת בדיווח במע"מ ובמכס יוגש עד ליום 1.9.2020 או עד למועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2019 לפקיד-השומה, לפי המוקדם שביניהם. זאת, במקום עד ליום 1.3.2020.


שידור דו"חות שנתיים של יחידים לשנת 2019

בעקבות פנייתה של לשכת רואי-חשבון, פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לנשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק, לפיה המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת האינטרנטית לשידור דו"חות של יחידים לשנת-המס 2019 נפתחו לשידור.

מַעבר להודעה.


מחקר בנושא מס הכנסה שלילי

כידוע, מענק מס הכנסה שלילי הוא קצבה המשולמת באמצעות רשות המסים למי שעובד ומשכורתו נמוכה, כאשר המנגנון והאופן של קבלתו מוסדרים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לחוק).

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום מאמר חדש של חטיבת המחקר בבנק ישראל בנושא השפעותיו על התעסוקה (קישור למחקר).