לוגו אלכס שפירא ושות׳

מנהל רשות המסים פרסם את רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח

25/05/2006

מנהל רשות המסים, רו"ח (משפטן) ג'קי מצא, פרסם היום רשימה של פעולות שעתידות להיכלל במסגרת התכנונים שלגביהם תהיה חובת דיווח בדו"חות השנתיים שיוגשו לגבי שנת-המס 2007 ואילך.

יש להדגיש, כי הרשימה המחייבת טרם נקבעה, שכן זו צריכה להיקבע על-ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

להלן הרשימה:

פעולה מס' 1 - העברת תשלומים בסך 2,000,000 ₪ לשנה לפחות, בשל דמי ניהול/ייעוץ בין צדדים קשורים, כשבעקבות העברתם פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא הועברו שכן, מקבל ההכנסה שילם מס מופחת בגינה.

פעולה מס' 2 - מכירת נכס לצד קשור, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בסכום של 2,000,000 ₪ לפחות.

פעולה מס' 3 - מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מצד קשור, ובמכירתו לאחר מכן נוצר רווח או הפסד בסכום של 2,000,000 ₪ לפחות, אשר קוזז אצל המוכר.

פעולה מס' 4 - מחילת חוב בין צדדים קשורים, כשנוצר הפסד או רווח בסכום של 1,000,000 ₪ לפחות, אשר קוזז מהכנסות המוחל/נמחל, ובעקבות המחילה פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב.

פעולה מס' 5 - פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ₪ לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב-25% לפחות מהסכום שנפרע.

פעולה מס' 6 - רכישת אמצעי שליטה בחבר בני-אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני-האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות.

פעולה מס' 7 - רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ₪ לפחות.

פעולה מס' 8 - החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה.

פעולה מס' 9 - החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין.

פעולה מס' 10 - העברת הפסדים בסכום של 500,000 ₪ לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על-ידה כהוצאה.

פעולה מס' 11 (מיסוי מקרקעין) - מכירת מוצר מוגמר כדוגמת משרד/דירה, בדרך של מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי בניה מאידך.

פעולה מס' 12 (מיסוי מקרקעין) - כל פעולה (לרבות הלוואה, מתן שירותי בניה וכו') שהתמורה בגינה מחושבת ע"פ התמורה ממכירת המקרקעין.

פעולה מס' 13 (מע"מ) - החזקת "עוסק" על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של 75% או יותר.