לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פסק-הדין בעניין הרמל-זמל - שאלת תחולתם של כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982

06/07/2014

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין הרמן-זמל פרוייקטים בע"מ (קישור לפסק-הדין).

באותו מקרה, התעוררה מחלוקת בין המערערת לבין המשיב, פקיד-שומה חדרה, ביחס לשאלת תחולתם של כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("הכּללים") על עובדי המערערת שביצעו עבודה בחו"ל ושבו מעת לעת לחופשות מולדת. זאת, בהינתן העובדה שתקופת עבודתם של העובדים עלתה על 4 חודשים בעוד ששהייתם בחו"ל לא עלתה על תקופה זו.

מחלוקת נוספת התעוררה בין הצדדים ביחס להוצאות אש"ל ששילמה המערערת לעובדיה ואשר פיצלה אותן משכרם של העובדים ולא ניכתה בגינן מס במקור.

בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור.

ראשית, קבע השופט סוקול, כי לצורך בחינת תחולתם של הכּללים יש לבחון את תקופת רציפות העבודה ולא את רציפות השְהִייה, וממילא ברור כי עובד שמועסק מחוץ לישראל ושב לישראל לחופשה, או אפילו יצא לחופשה במדינה אחרת במהלך תקופת עבודה של 4 חודשים, אינו קוטע את רצף העבודה ויחולו על הכנסתו הכּללים; וכי אם עובד שהה מחוץ לישראל יותר מ-4 חודשים אולם לא עבד בהם ברציפות (כגון: שעבר לעבוד אצל מעסיק שאינו "מעביד" על-פי הכּללים או שפוטר ושב לעבודה לאחַר תקופה וכו') לא יחולו הכּללים על מיסוי הכנסתו.

באשר להוצאות האש"ל, קבע השופט סוקול, תוך שהוא מַפנה בעניין זה לפסק-דינו בעניין סגמן (ע"מ (חי') 970/07), כי נישום החייב במס רשאי לנַכּוֹת רק הוצאות שהוצאו בפועל ואין (בניגוד לטענת המערערת) בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 משום הכרה בהוצאות שלא הוצאו בפועל.* 

* ראו בעניין זה, גם את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (השופט מ' אלטוביה) בעניין יילמזלר אינטרנשיונל, חברה לבניה וטקסטיל בע"מ (עמ"ה (ת"א) 1073/05) ואת פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופטת מ' מזרחי) בעניין גריידי (עמ"ה (י-ם) 9048/05).