לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה: לא ניתן לקבל את הטבות המס לגבי רווחים כלואים ללא הגשת בקשה על-גבי הטופס המתאים

03/12/2013

פורסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת הזכאות להטבת המס שנקבעה בתיקון 69 לחוק לעידוד השקעות הון* לגבי "רווחים כלואים".**

* חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 (קישור לתיקון).

** נזכיר, כי ביום 16.1.2013 פרסמה החטיבה המקצועית שברשות המיסים החלטת מיסוי בנושא "רווחים כלואים" (קישור להחלטה). ואילו ביום 28.4.2013 פרסמה רשות המיסים הוראה מקצועית בנושא "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברת מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון" (קישור להוראה).

החברה בה עסקינן הגישה ביום 11.11.2013 בקשה בדבר שמירה על זכותה להטבת המס על-פי תיקון 69 ביחס לרווחים הכלואים שצברה, וזאת שלא על-גבי טופס 969. לטענת החברה, התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את זכאותה להטבת המס כאמור.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, שעל אף הנסיבות המיוחדות לא ניתן לאשר את בקשת החברה ללא הגשת הודעה על-גבי טופס 969 במועד וכן תשלום המס כנדרש בחוק, וממילא החברה אינה זכאית להטבת המס לגבי הרווחים הכלואים.