לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 191 לפקודת מס הכנסה – הכרה בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים הפועלים לעידוד התיישבות

29/05/2012

ככלל, סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה קובע הכרה לצורכי מס בתרומות הניתנות למוסדות ציבוריים. משמעות ההכרה היא זיכוי מהמס שמשלם התורם על הכנסתו באותה שנת-מס בשיעור של עד 35% מסכום התרומה, בכפוף לסייגים ולתקרות הזיכוי הקבועים בפקודה.

לעניין זה, המונח "מוסד ציבורי" מוגדר בסעיף 9(2)(ב) לפקודה כ"חבר בני אדם... המקיימים ופועלים למטרה ציבורית...", והמונח "מטרה ציבורית" מוגדר כ"מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט, וכן מטרה שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית".

היום פורסם ברשומות תיקון 191, בגדרו נוספה המטרה של עידוד התיישבות למטרות הנכללות במונח "מטרה ציבורית" דלעיל.

קישור לתיקון