לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה חדשה: ניכוי הוצאות הנפקה; צמצום השימוש במזומן

19/03/2018

ניכוי הוצאות הנפקה
כידוע, הוצאות הנפקה אינן מותרות, ככלל, בניכוי, בהיותן הוצאות הוניות.
חריג לכלל האמור מהווה חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט–1969 המתיר לנַכּוֹת לצורכי מס הוצאות שהוצאו לשם הנפקת מניות חברה בבורסה בישראל רק לחברה תעשייתית כמשמעותה בחוק האמור, וזאת על-פני שלוש שנות-מס.
 
בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת השעה), התשע"ח–2018 ("החוק") (קישור לחוק).
בגדרו של החוק נקבע, כי חברה או שותפוּת תהיינה זכאיות לנַכּות הוצאות שהיו להן להנפקת מניות או יחידות השתתפות (לפי העניין), הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, וזאת בשנה שבה בוצעה ההנפקה.
תחולת החוק נקבעה רטרואקטיבית לגבי הנפקה שנעשתה ביום 1.1.2018 ואילך, תוך שהחוק יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2020 (עם זאת, שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, להאריך את תוקפו של החוק לתקופות נוספות שלא תעלינה על שלוש שנים כל אחת).
 
אין חבר נאמן ככסף מזומן
פורסם החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018 ("החוק"(קישור לחוק).
החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן (המוגדר כשטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל וכן מטבע חוץ) לגבי עסקות ("עסקה" מוגדרת כמכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו), שירות (המוגדר ככל עשייה בתמורה למען הזולת שאינה מכר, למעט תמורה הניתנת כשכר עבודה), שכר עבודה (כהגדרתו בחוק הגנת השכר), מתנות, תרומות והלוואות וכן הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם.
עוד קובע החוק הוראות בעניין עיצום כספי, עונשין, סמכויות פיקוח ואכיפה והוראות נוספות וכן שתי תוספות ובהן סכומים שונים.
 
תחילת החוק נקבעה ליום 1.1.2019, בכפוף לסייגים שונים.