לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון | שווי שימוש ברכב | חוזר בנושא מענקי הסיוע | התיישנות בביטוח לאומי | מע"מ בגין כספים שמקבל גן ילדים מהמדינה | ראיות מַפריכות ועוד

07/07/2020

דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון

חודש יולי הגיע ועִמו גם מועד הגשת הדיווח החצי-שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים ינואר–יוני 2020 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.

להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.


שווי שימוש ברכב

פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה נוכח פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חכם את אור-זך עורכי דין (ע"א 4096/18),* מצופה מנישומים יחידים ו/או מנַכּים אשר נקטו עמדה המנוגדת לפסק-הדין, להגיש דוחות מתַקנים בגין כל השנים בהן נקטו עמדה מנוגדת כאמור ובמסגרתם לזקוֹף שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב** ולפסק-הדין; וככל שהמנכה נושא בנטל המס יש לגלם את ההכנסה כנדרש.

* למַעבר למבזק בנושא פסק-הדין האמור, לחצו כאן.
** תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("התקנות").

עוד צוין בהודעה, כי מנַכּים אשר יגישו עד ליום 30.9.2020 את כלל דוחות הניכויים המתַקנים הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים/מחליפים כאמור במלואם (לרבות הפרשי הצמדה וריבית על-פי הוראות פקודת מס הכנסה) במעמד הגשתם – יבוטלו קנסות פיגורים לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980 ובלבד שאין מדובר במנכּים שהֵחל בעניינם הליך שומתי לפני פרסום ההודעה.


חוזר בנושא מענקי הסיוע

פורסמה הוראת ביצוע מס' 9/2020 ("ההוראה"(קישור להוראה).

עניינה של ההוראה במענק לעצמאים מכוח הפעימה הראשונה, במענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה מכוח הפעימה השנייה ובתוספת מענק לעסקים קטנים מכוח הפעימה השלישית.


התיישנות בביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר מקצועי שעניינו בתקופת ההתיישנות החָלה לגבי חוב לתשלום דמי ביטוח ולגבי החזר דמי ביטוח ששולמו ביֶתֶר.

למַעבר לחוזר, לחצו כאן.


מע"מ בגין כספים שמקבל גן ילדים מהמדינה כהשתתפות בשכר הלימוד של ילדים

ביום 3.7.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין פנינת המעונות בע"מ.

במהלך תקופת הערעור (2011–2015) הִפעילה המערערת, חברה פרטית הרשומה כ"עוסק" לצורך חוק מע"מ, מעון ילדים לפעוטות בני שלושה חודשים עד שלוש שנים.
התשלום עבוּר הטיפול בילדים הגיע משני מקורות: מהורי הילדים ומן האגף למעונות יום ולמשפחתונים שהוא זרוע של מדינת ישראל.
נושא הערעור הוא חבות המערערת במע"מ בגין הכספים שנתקבלו על-ידיה מן המדינה כחלק משכר הלימוד שנגבה.

בית-המשפט, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

נזכיר, כי מקרה אחר, דומה בעובדותיו, נדוֹן על-ידי בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' וינשטיין) בעניין ה.ק.ש השקעות 2013 בע"מ (ע"מ 58418-12-16).*

* למַעבר למבזק בנושא פסק-הדין האמור, לחצו כאן.

הגשת ראיות מַפריכות

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין יינות ביתן בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשת המערערת להתיר לה הגשת ראיות נוספות, וזאת כארבעה חודשים לאחַר תום הליך ההוכחות בתיק.
המשיב, פקיד-שומה אשקלון, התנגד לבקשה.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).

השופטת ייטב קבעה, כי אף שהמערערת חזרה וטענה כי מדובר בראיות הזמה, אין מדובר בראיות כאמור (או ב"ראיות מפריכות" כלשון תקנה 158 לתקנות סדר הדין האזרחי), שכּן לא הייתה בענייננו הפתעה מטיעוניו או מראיותיו של הצד שכנגד.
בהתאם, קבעה השופטת, כי מדובר בבקשה להתיר הגשת ראיות נוספות, שאינן ראיות מַפריכות, לאחַר סיום שמיעת הראיות ועל-כן יש לבחון מהו השלב שבו נודע למבקש דבר קיומה של הראיה החדשה והאם היה בידיו  לדעת על קיומה בשלב מוקדם יותר.
נקבע, כי מדובר בראיות שדבר קיומן היה ידוע למערערת והיא לא עשתה כל ניסיון להגישן במועד שנקבע להגשת התצהירים, אף שלא הייתה כל מניעה מלהגיש את התצהירים בד בבד עם הגשת כלל ראיותיה.
עוד נקבע, כי אין מדובר בתצהירים שחשיבותם לבירור המחלוקת כה מהותית עד שיש בה כדי להטות את הכף ולהתיר את תיקון הפגם הדיוני בשלב זה.


הארכת מועד להגשת ערר מס שבח

ביום 30.6.2020 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אלבאש.

עניינה של ההחלטה בבקשת העוררים להארכת מועד להגשת ערר על החלטת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) בגדרהּ נדחתה דרישת המבקשים לניכוי הוצאות מסוימות מהשבח.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד א' סימון ועו"ד ח' שטרן)דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).


חיסיון מכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין

כידוע, עובדי רשות המסים כפופים לחובת סודיות סטטוטורית מכוח סעיפים 231 ו-232 לפקודת מס הכנסה ומכוח סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר הפרתה מהווה עבירה פלילית.

הוראות סעיף 105 האמור נדונו לאחרונה בהחלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בורנשטיין.

באותו עניין, עתרו המבקשים, בדרך של המרצת פתיחה, לשחזור תיק בית-משפט אשר בּוּער בשנת 2004 (על-פי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי הדין הדתיים), תשמ"ו-1986) ובכלל זאת עתרו למתן צו המורה למנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב למסוֹר להם מסמכים ביחס לתיק מיסוי מקרקעין בגין הנכס נשוא המרצת הפתיחה.
המשיבים התנגדו לבקשה וכך גם מנהל מיסוי מקרקעין שטען, כי חל חיסיון כאמור בסעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין.

בית-המשפט, מפי הרשמת נ' גרוסמן, קיבל את עמדת המנהל (קישור להחלטה).