לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ; תיקון לחוק האנג'לים; פחת מואץ לציוד בבית מלון ובחברה תעשייתית; עדכון סכומים לגבי מיסוי מקרקעין

26/01/2016

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 5739/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת זכאותה של חברה המעניקה שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת לחוב במע"מ בשיעור אפס בגין שירותים אלה, וזאת לאור תקנה 20א(4) לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות מסים), התשמ"ו–1985;
  • החלטת מיסוי 3956/16 (קישור להחלטה) שעניינה בחבותה במע"מ של חברה שפיתחה אפליקציה למכשירים ניידים והמאפשרות למשתמשים בה לרכוֹש שירותים מספקים שונים;
  • החלטת מיסוי 6658/16 (קישור להחלטה) לפיה תקבולים בגין ויתור על מכסות חלב בעקבות החלטת הממשלה בנושא מהווים מכירה החייבת במע"מ;
  • החלטת מיסוי 7784/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה האם מכירת חצאי אבטיח ודלעת, אתרוגים וקנאביס רפואי חייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ.*
    * נזכיר כי במבזק מיום 30.12.2015 דיווחנו, בין היתר, אודות פרסומה של הוראת פרשנות 6/2015 (קישור להוראה) הכוללת  ניתוח של הוראות סעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ ותקנה 8 לתקנות הקובעות חבות בשיעור אפס על מכירת פירות וירקות והתנאים המצטברים לחבות בשיעור אפס כאמור כמו גם ניתוח הסוגיות המשיקות הבאות: מכירת "דמן" (מכירת יבול עתידי), ייבוא פירות וירקות, מכירה באריזות, החבות בגין שירות משלוחים (של פירות וירקות) ומענקים בידי מי שעסקו מכירת פירות וירקות.
פחת לציוד בבית מלון ובחברה תעשייתית
פורסמו תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת-השעה).
הוראת-השעה מאריכה את תוקפן של תקנות 2(א)(6) ו-(7) ושל תקנה 2(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו–1986 ("התקנות העיקריות") – בנוסחן האחרון, לאחַר שהוארכו בעבר מדי שנה עד לתום שנת-המס 2013.
תחולתן של התקנות העיקריות, כתיקונן בהוראת-השעה, נקבעה לגבי נכסים שהשימוש בהם בישראל הֵחל לראשונה בתקופה שמיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2016. זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2014.
 
נזכיר, כי במבזק מיום 30.12.2015 דיווחנו, בין היתר, על פרסום חוזר מס הכנסה 4/15 (קישור לחוזר), בגדרו נקטה רשות המיסים פרשנות תכליתית (ועל כך יש לברך) לפיה יש לאפשר את ניכוי הפחת המואץ לפי תקנות 2(א)(7) ו-2(ב)(2) דלעיל לכל ציוד שבבעלותה של חברה תעשיתית (המשַמש במפעל תעשייתי) בהתאם למספר המשמרות המתקיימות במפעל בהן הציוד שימש והופעל, וזאת ללא תלות בקיום בלאי יוצא מהרגיל (דהיינו, לרבות בגין ציוד שאינו מתבלה במיוחד בְּשל תוספת משמרות עבודה).
 
תיקון חוק האנג'לים
במבזק מיום 27.6.2011 (קישור למבזק) התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 (קישור לחוק), שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם בדבר פרסומו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016 ("התיקון") (קישור לתיקון).
התיקון קובע מספר שינויים להוראת-השעה ובכללם הוספת מסלול חדש – חלופי למסלול הקיים – אשר יעניק את אותה הטבת מס למשקיעים ב"חברה מתחילה", תיקון והוספת מספר הגדרות שתחולנה לעניין שני המסלולים, הכללת שותפוּת של יחידים בגֶדר משקיע הזכאי להקלות המס ועוד.
 
עדכון סכומים לגבי מיסוי מקרקעין
רשות המסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016 (קישור להוראה).
בגדרהּ של ההוראה מפורטים הסכומים המעודכנים לגבי חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה ובכלל זאת מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים, סכום תקרת הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזַכה יחידה ובמכירת שתי דירות מגורים מזַכות, סכום תקרת הפטוֹר ורצפת הפטוֹר במכירת דירת מגורים מזַכה מקום בו התמורה הושפעה מקיומן של זכויות לבנייה נוספת, גובה הקנס על אי-הגשת הצהרה או הודעה למנהל מיסוי מקרקעין וסכומים האגרות בעד פעולות ושירותים.