לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול; החלטות מיסוי בנושא מוסד קבע ומיסוי חברי קיבוץ; עיצום כספי; רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית

04/02/2018

חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול
פורסם חוזר מס הכנסה מס' 6/2018 (קישור לחוזר) המחליף את חוזר מס הכנסה מס' 16/2002 (קישור לחוזר הישן).
 
בגדרו של החוזר נקבע, בין היתר, כי בעקבות תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון) ומכוח סמכות מנהל רשות המסים לפי סעיף 103א1(ב) לפקודה, יתאפשר ביצוע מיזוג סטטוטורי (מיזוג כהגדרתו בחלופה הראשונה להגדרת "מיזוג" בסעיף 103 לפקודה) או פיצול (כמשמעותו בסעיף 105 לפקודה) לא רק בתום שנת-המס, אלא גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה (31.3, 30.6 ו-30.9).
זאת, בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בחוזר ובתחולה ביחס למיזוגים סטטוטוריים ופיצולים אשר מועדם הָחל מיום 31.3.2018.
 
החלטות מיסוי חדשות
פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 6631/18 (קישור להחלטה) העוסקת בשותפוּת זרה הפועלת בתחום ההשקעות ("השותפוּת"). השותף המוגבל היחיד בשותפוּת הינו חברה תושבת-חוץ שאינה תושבת מדינת אמנה המוחזקת על-ידי חברה ציבורית זרה תושבת מדינת אמנה; ואילו השותף הכללי הינו שותפוּת ישראלית שאינה קשורה לשותף המוגבל ואשר השותפים המוגבלים בה הינם תושבי ישראל ויפן. בכוונת השותפוּת להשקיע בחברות הזנק תושבות ישראל או בחברות הקשורות לישראל העוסקות בתחומי הטכנולוגיה וטכנולוגיה עילית, כאשר ההחלטות בגין השקעות אלו תתקבלנה על-ידי ועדת ייעוץ שתמונה על-ידי השותף הכללי והשותף המוגבל ואשר תתכנס בישראל ומחוץ לישראל ("הוועדה"). הוועדה תיעזר בחברת שירותים תושבת ישראל ("חברת השירותים") שתקבל דמי תפעול אשר יחושבו בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה.
    במסגרת ההחלטה נקבע, כי פעילות השותפוּת המבוצעת בישראל באמצעות נציגיה השונים, לרבות באמצעות השותף הכללי, הוועדה וחברת השירותים, תיחשב כפעילות עסקית אשר מניבה הכנסה בישראל כמשמעותה בסעיף 4א לפקודה; ולפיכך תיחשב כהכנסה שהופקה בישראל.
    עוד נקבעו בהחלטה מַרכיבי ההכנסה שהופקה בישראל בְּשל פעילותה העסקית של השותפוּת, המבוצעת בישראל.
  • החלטת מיסוי 5163/18 (קישור להחלטה) שעניינה בבני-זוג שמָלאו להם 60 שנים והינם חברים בקיבוץ שיתופי. לבני-הזוג הכנסות משוק ההון בשנת-המס 2014 שלא נכללו בחישוב המס של הקיבוץ.
    במסגרת ההחלטה נקבע אופן מיסוי הכנסות משוק ההון של בני-הזוג.
עיצומים כספיים על מפרי דיווח בדבר הכנסת כספים והוצאתם
רשות המסים פרסמה קובץ נוסף (מחצית שנייה 2016) של החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנָסַת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר (קישור לקובץ).
 
העברת הדיווח על רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית לדיווח המפורט
פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות מול ציבור העוסקים והמיַיצגים ובהתחשב בעובדה שחֵלק גדול מהעוסקים מדַווחים במסגרת הדיווח המפורט למע"מ, נקבעו כללים חדשים אשר יאפשרו למדַווחים במסגרת הדיווח המפורט, שיעמדו בתנאים שייקבעו, לדַווח על מכירות ורכישות מהרשות הפלסטינית במסגרת הדיווח המפורט.