לוגו אלכס שפירא ושות׳

נדחה המועד להגשת דיווחי הנאמנויות עד ליום 31.12.07

18/09/2007

מנהל רשות המסים, מר יהודה נסרדישי, הודיע היום, כי המועד להגשת הדיווחים המתחייבים מהוספת פרק הנאמנויות במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, יידחה ליום 31 בדצמבר 2007.
בכלל זה, יידחה המועד להגשת הודעות, הצהרות, תצהירים ובקשות המתחייבים מהוספת פרק הנאמנויות, המועד לדיווח על הכנסות שנוצרו בנאמנות והמועד לדיווח הנובע מפעולות שבוצעו בנאמנות. כמו-כן, יידחה המועד להגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2006 למי שחייב בהגשת הדו"ח בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד.
הדיווחים המתחייבים מהוספת פרק הנאמנויות, כאמור לעיל, יושלמו לאחר פרסום טפסים מתאימים, בהתאם להודעה נפרדת שתינתן לגביהם.

דחיית מועד ההגשה של הדיווחים האמורים מתווספת לדחייה קודמת של המועד, לסוף חודש ספטמבר, אשר פורסמה על-ידי רשות המסים בחודש פברואר 2007.

בגִדרה של הודעת מנהל רשות המסים נמסר, כי הרשות שוקדת על תיקוני חקיקה ראשית, התקנת תקנות ובניית טפסים, שעניינם בקביעת חובת דיווח ואופן הדיווח לגבי נאמנויות ונושאים מהותיים נוספים.
עוד נמסר, כי הדחייה במועד הגשת הדיווחים נועדה להשלמת הליכי החקיקה וכן לאפשר לציבור הרחב ולציבור המייצגים להיערך מבעוד מועד להכנת הדיווחים כאמור.
בנוסף, צוין בהודעה, כי אין בדחיית המועד כאמור לעיל, משום דחייה ו/או ויתור על כל חובת דיווח אחרת החָלה על-פי כל דין. כך למשל, על-פי המצוין בהודעה, דחיית המועד לא תחול על יוצר נאמנות שהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי לשנת-המס 2006 גם אלמלא יצר את הנאמנות, והיא גם לא תחול על נהנה שהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי לשנת-המס 2006 אם היה חייב בהגשתו גם אלמלא קיבל חלוקה מנאמנות.
לבסוף, הובהר בהודעה, כי מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי לשנת-המס 2006, מסיבות שאינן קשורות לנאמנות, חייב בהגשת הדו"ח השנתי על הכנסותיו האחרות במועד הקבוע בדין.