לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ); החלטות מיסוי בנושא מע"מ ושינוי מבנה; חשבוניות פיקטיביות

24/05/2018

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
במבזק מיום 6.5.2018 דיווחנו אודות פרסום כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התיקון"(קישור לתיקון).
נזכיר, כי כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("הכּללים") עוסקים במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על-ידי מעסיקם לתקופות ארוכות. קבוצה משמעותית שהכּללים חלים עליה הינה עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל (שגרירים, שליחים וכו'); וכי עד לתיקונם, העניקו הכּללים הטבת בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. בנוסף, הכּללים קבעו חישוב מס מיוחד (מדרגות מס דולריות), שיָצר במקרים רבים חיוב מס גבוה בהשוואה לחיוב המס בישראל. זאת, הן לאור השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים והן לאור השינויים במיסוי היחיד שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל.
עוד נזכיר, כי במסגרת התיקון – שתחילתו נקבעה, ככלל,* רטרואקטיבית מיום 1.1.2018 ואילך – נקבעו, בין היתר, השינויים הבאים: השוואת חישוב המס לפי הכּללים לחישוב המס הרגיל בישראל (מדרגות מס ונקודות זיכוי); עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד); ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד הבכיר"; והארכת משך התקופה המינימלית הנדשת לשהייה בחו"ל בגינהּ יחולו הכּללים מ-4 חודשים** ל-8 חודשים.
* אך ראו סעיף 13(ב) לכללים.
* ראו לעניין זה ע"מ 31912-12-11 הרמן-זמל פרוייקטים בע"מ נ' פקיד שומה חדרה (30.6.2014) (קישור לפסק-הדין).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם מסמך בנושא התיקון על-ידי רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור למסמך).
תשומת לבכם, בין היתר, לסעיף 8 למסמך האמור שעניינו בטפסים ודיווח.
 
החלטות מיסוי חדשות
פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי מס' 6369/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה המשולמת לספקים תושבי-חוץ בגין רכישת שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים שונים (כגון: רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי מטה ועוד).
  • החלטת מיסוי מס' 2291/18 (קישור להחלטה) העוסקת במיזוג שתי חברות (האחת עם ולתוך השנייה תוך חיסול הראשונה) בהתאם לחלופה הראשונה להגדרת "מיזוג" שבסעיף 103 לפקודה, וזאת למרות שעובר למועד המיזוג טרם נבעו לחברות הכנסות מעסק (דהיינו, הכנסות לפי סעיף 2(1) לפקודה) אך מנגד במועד זה קיים צפי ריאלי הנשען על תחזית מבוססת להפקת הכנסות כאמור בשנים הקרובות.
פסק-הדין בעניין צמח תעיזי
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין צמח תעיזי ונרדע יפה – צ.י שיווק (שותפות).
המערערת הינה שותפוּת רשומה הרשומה כ"עוסק" משנת 2003 והעוסקת בתחום שיווק מוצרי חלב לעסקים ולמסעדות.
לטענת המשיב (מנהל מע"מ ת"א 1), המערערת ניכתה מס תשומות על-בסיס חשבוניות מס מזויפות של חברת ביטוליט בע"מ, שהיא חברה לעבודות הנדסה אזרחיות שאין לה קשר למוצרי החלב שסופקו למערערת אשר בגינן קוזזו החשבוניות נשוא הערעור.
עוד טוען המשיב, כי המערערת לא הצליחה להניח את דעתו כי לא ידעה שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ואף לא הצליחה לשכנעו כי נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת לוודא כי החשבוניות היו תקינות.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור תוך פסיקת הוצאות בסך 75,000 ש"ח לחובת המערערת (קישור לפסק-הדין).