לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק לביטול חוק התיאומים

12/12/2007

פורסמה הצעת חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20) (הגבלת תקופת התחולה), התשס"ח-2007 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

על-פי המוצע בהצעת החוק, חוק התיאומים ("החוק") יחול עד תום שנת-המס 2007, כאשר משנת-המס 2008 לא תחולנה עוד הוראות החוק, בכפוף להוראות המעבר, שעיקריהן הם כדלקמן:

  • סעיפים 1 (הגדרות), 2 (תחולת הוראות פרק ב לחוק), 15 (תחולת הוראות פרק ג לחוק) ו-24 (תחולת הוראות הפקודה) ימשיכו לחול גם לאחר תום תחולת החוק, ככל שהם נוגעים להוראות הממשיכות לחול לפי הוראות המעבר.

  • התקנות לפי סעיף 3(א) לחוק -- ובכללן תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 -- תמשכנה לחול.

  • סעיף 3(ב) עד (ה) לחוק (ניכוי בשל פחת) ימשיך לחול לגבי נכסים קבועים שהיו נכסים קבועים בידי הנישום בתום שנת-המס 2007, אך השערוך יבוצע רק עד תום שנת-המס 2007.

  • יתרת הניכוי בשל אינפלציה שלא נוכתה בשנת-המס 2007 (לפי סעיף 7(ב) לחוק התיאומים) תנוכה מההכנסה בשנת-המס 2008, כאשר הפסד שנוצר מניכוי כאמור ייחשב להפסד מעסק.

  • סכום הניכוי בשל אינפלציה שנזקף ליחידות עבודה או קרקע שהן מלאי עסקי (כאמור בסעיף 7(ה) לחוק) יתואם עד תום שנת-המס 2007 (ולא עד יום המכירה) וינוכה מההכנסה ממכירתן של יחידות העבודה או הקרקע בשנת-המס שבהּ דוּוחה.

  • סעיף 9(ג) לחוק (המתיר הפסד ריאלי במכירת נכס קבוע בר-פחת (שאינו רכב פרטי) ובמכירת נכס קבוע שהוא נייר-ערך) ימשיך לחול לגבי לגבי נכס קבוע כאמור שהיה נכס קבוע בידי הנישום בתום שנת-המס 2007, אך ההפסד הריאלי יחושב על-ידי תיאום עד תום שנת-המס 2007 בלבד (ולא עד ליום המכירה).

  • סעיף 11(ב) לחוק (הקובע, כי הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע, לפני שהנכס הֵחל לשמש בייצור הכנסה, יותרו בניכוי, על אף הוראות סעיף 17 לפקודה, במגבלות הקבועות באותו סעיף, וסכום הריבית כאמור לא יווסף למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב פחת/רווח הון) ימשיך לחול לגבי ריבית שהותרה בניכוי עד תום שנת-המס 2007 והריבית כאמור לא תיווסף למחיר המקורי של הנכס לצורך חישוב פחת/רווח הון.

  • סעיף 25(א) לחוק (הקובע הוראות לעניין הגשת דו"ח תיאום אינפלציוני) ימשיך לחול (אם כי הכּוונה לקבוע טופס קצר וקל למילוי שלא יהיה חייב באישור רואה-חשבון).

  • סעיף 27 לחוק (הקובע הוראות בדבר אי-תחולת החוק על נישומים מסוימים) ימשיך לחול.

יושם אל לב, כי ביטול הוראות חוק התיאומים יביא להחלת הוראות סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה על הלוואות שאינן נושאות ריבית מינימלית כאמור באותם סעיפים.*

* ואכן, במקביל לתיקון הוראות החוק התיאומים, כוללת הצעת החוק מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה ובכלל זאת לסעיפים 3(ט) ו-3(י).

זאת, בניגוד למצב הקיים כיום, לפיו הלוואות ושטרי הון הנחשבים ל"נכס קבוע" אצל המַלווה אינם כפופים להוראות אותם סעיפים. 

יש אפוא, להיערך כנדרש לקראת ביטולו האפשרי של החוק ובפרט לאור השפעת הביטול כאמור על הלוואות בין-חברתיות.