לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים; הרחבת הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי מקוּון

20/06/2016

החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים
מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חשובות:
  • החלטת מיסוי 2267/16 (קישור להחלטה) שעניינה שימוש במדד דולרי כמדד ההתאמה לצורך חישוב שווי ההטבה (כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה), השווי הפירותי המתואם וההוצאות המתואמות למועד ההקצאה, כמשמעותם בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, וזאת בהתאם להנחיית רשות המיסים מיום 21.6.2010 (קישור להנחיה) הגם שהבקשה לשימוש במדד כאמור הוגשה באיחור (עֶקב אי-ידיעה);
  • החלטת מיסוי 6938/16 (קישור להחלטה) שעניינה בהסדר המס שיחול על הקצאת אופציות למניות בכורה לעובדים שהוקצו להם בעבר אופציות למניות רגילות. זאת, על-פי הוראות סעיף 102 לפקודה, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (החלטה זו מעדכנת את החלטת מיסוי 2541/12 שפורסמה בהמשך להחלטת מיסוי 1941/09);
  • החלטת מיסוי 3269/16 (קישור להחלטה) שלפיה הכפפת מניות שמוקצות לעובדים במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון לאופציית PUT (לפיה העובד יהיה זכאי, בתנאים מסוימים, למכור את המניות לחברות בקבוצה של החברה המַקצה) ולאופציית CALL (לפיה בעל הַשליטה בחברה המַקצה יהיה זכאי, בתנאים מסוימים, לרכוש מהעובד את המניות) לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102.
הרחבת הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי מקוּון
כידוע, בעקבות תיקון 161 לפקודה,* נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.
* תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
עם זאת, במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע–2010 ("התקנות") נקבע, כי יחיד העונה על תנאים מסוימים יהיה פטוּר מהגשת דו"ח שנתי מקוּון כאמור.
מנגד, נקבע בתקנות, כי הן לא תחולנה על יחיד שהגיש תביעה למענק עבודה מכוח כללי מס הכנסה שלילי ועל יחיד שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9)(א) לפקודה (או שבן-זוגו בעל שליטה כאמור). דהיינו, שני סוגי היחידים כאמור אינם פטוּרים מהגשת דו"ח שנתי מקוּון על-פי התקנות אף אם מתקיימים לגביהם התנאים הקבועים בתקנות האמורות.
 
אתמול פורסמו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (תיקון), התשע"ו–2016 ("התיקון") (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון בוטל הסייג שעניינו ביחיד שהגיש תביעה למענק עבודה מכוח כללי מס הכנסה שלילי. דהיינו, יחיד כאמור יהיה פטוּר מהגשת דו"ח שנתי מקוּון בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בתקנות.
תחולת התיקון נקבעה לדו"ח השנתי לשנת-המס 2016 ואילך.