לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: קביעת מועד תחילת תושבוּת, פטור ממס להכנסות של חברה משפחתית שבבעלות עולה חדש, פינוי בינוי וחבות במע"מ בגין מתן שירותים משפטיים

20/05/2015

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות ומעניינות.
להלן תמציתן:
  • בני-זוג שעלו לישראל וקיבלו מעמד של עולה חדש בהפרש של כחצי שנה (בן-הזוג ביום 31.12.2013 ובת-הזוג וילדיהם ב-26.6.2014) ייחשבו לתושבי ישראל לראשונה מהמועד המאוחר שבין השניים; ואילו הכנסותיה של חברה תושבת ישראל בבעלות בן-הזוג שהינה חברה משפחתית (כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה) הנובעת מפעילות מחוץ לישראל תהא פטורה ממס בישראל באופן יחסי שהוא כיחס שבין ימי העבודה של בן-הזוג בחו"ל בשנת-המס (כהגדרתם בהחלטת המיסוי) לבין סך ימי העבודה בשנת-המס (כהגדרתם שם). הכל, בכפוף לתנאים והסייגים המפורטים בהחלטה (החלטת מיסוי 4528/15);
  • שכר-טרחה המשולם למשרד עורכי-דין ישראלי בגין הגשת וניהול תביעה כנגד תושב-חוץ תחויב במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ (שעניינן ב"עסקאות של מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל") למרות שלצורך התביעה נעשו על-ידי המשרד הישראלי פעולות הכנה בישראל. זאת, מהטעם שפעולות אלו טפלות לשירות העיקרי שניתן על-ידי המשרד מחוץ לישראל (החלטת מיסוי 3936/15);
  • מכירת חלק ממתחם שבו עתיד להתבצע פינוי בינוי לא תשלול את הקלות המס לפי פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין כך שאֵלו תַמשכנה לחול על המפונים שבמתחם כולו, וזאת בין אם הפיצוי למפונים יינתן על-ידי היזם המקורי ובין אם הפיצוי יינתן על-ידי הרוכשת, ויראו הן את היזם המקורי והן את הרוכשת כ"יזם" לעניין הוראות אותו פרק חמישי 4. תשומת לבכם לאמוּר בסעיפים-קטנים 1.1 ו-1.2 להחלטה (החלטת מיסוי 3637/15).