לוגו אלכס שפירא ושות׳

הבהרה לגבי פס"ד רז; חוזר מקצועי בנושא ארגונים מקצועיים; החלטות הכופר של 2014; עצימת עיניים ביחס לחשבוניות פיקטיביות

19/05/2016

הבהרה לגבי פסק-הדין בעניין צבי ישראל רז
במבזק ששלחנו ביום שני התייחסנו, בין היתר, לפסק-הדין של בית-המשפט העליון, מפי השופטת ד' ברק-ארז (בהסכמת השופטים ס' ג'ובראן ומ' מזוז), בעניין צבי ישראל רז (קישור לפסק-הדין).
בעקבות המבזק נמסר לנו, כי עוּבדות המקרה היו שונות מאלו שתוארו במבזק וכי באותו מקרה ההפסדים שנוצרו במהלך התקופה בה הייתה החברה חברה משפחתית לא קוזזו כנגד רווחים שנצמחו מאוחר יותר לחברה ואשר חולקו כדיבידנד אלא כנגד הכנסות אחרות שנצמחו לנישום המיַיצג במישור האישי. 
ככל שכך הם פני הדברים, הרי שקביעתה של השופטת ברק-ארז בעניין זה (להבדיל, עם כל הכבוד, מקביעותיה האחרות בפסק-הדין ובפרט ביחס לסיוּוג תיקון הוראות סעיף 64א לפקודה במסגרת תיקון 197 כ"תיקון מבהיר") נכונה, ולא כפי שציינו במבזק האמור. 
 
הוראת ביצוע בנושא אישור לארגונים מקצועיים (קישור להוראה)
בעקבות תיקון 119 לפקודת מס הכנסה משנת 1998 – בגדרו נוסף סעיף 9(2א) לפקודה שעניינו מתן פטוֹר ממס לארגונים מקצועיים* – פורסם חוזר מס הכנסה 12/2002 (קישור לחוזר) המפַרט ומַבהיר את הֶסדרי המיסוי של ארגון מקצועי כאמור.
* לעניין זה, ראו, בין היתר, את מבזקנו מיום 22.1.2015 בעניין פסק-הדין בערעור של חברת פורום מנהלי כספים ראשיים (סי.אף.או) בע"מ על אי-סיוּוגה כארגון מקצועי (קישור למבזק).
 
היות שתנאי לקבלת הכרה כארגון מקצועי הוא קבלת אישור מנהל רשות המיסים ("האישור"), פרסמה רשות המיסים את הוראת הביצוע שבנדון, בגדרהּ מפורטת הפרוצדורה לקבלת האישור ומדיניות הרשות בעניין זה, לרבות ביחס לעבר.
 
פסק-הדין בעניין חץ המזרח להנדסה בע"מ (קישור לפסק-הדין)
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטתו של המשיב, מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה, לחַייב את המערערת בכפל-מס בגין קבלת חשבוניות מס שלא כדין ובקנס בגין אי-ניהול ספרים כדין, לאחַר שפסל את ספריה.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור תוך שהוא קובע, כי המשיב עמד בנטל להראות כי המערערת "עצמה את עיניה", אם לא למעלה מכך, באשר לחשבוניות שהוצאו שלא כדין.
 
החלטות ועדות-הכופר בשנת 2014 (קישור לקובץ).
רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2014.
הקובץ כולל 182 החלטות, מתוכן 74 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-108 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.
בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.
 
קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ).