לוגו אלכס שפירא ושות׳

אפיק השקעה חדש בעקבות הרפורמה במס: הלוואות חוץ-בנקאיות של יחידים

16/02/2006

במסגרת הרפורמה האחרונה במס (תיקון 147) שונו באופן מהותי כללי המיסוי החָלים על הכנסות ריבית והפרשי הצמדה שמקורן בהלוואות שנָתנו יחידים. במה דברים אמורים?

עד לרפורמה, יחיד שנתן הלוואה לצד שלישי חויב במס בשיעור רגיל (אז – עד 50%) בגין הריבית והיה פטוּר ממס (בכפוף למספר תנאים) בגין הפרשי ההצמדה. בנוסף, אותו יחיד חויב, במקרים מסוימים, בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין הכנסות הריבית ו/או הפרשי ההצמדה כאמור.

במסגרת הרפורמה האחרונה במס (תיקון 147) נקבע, כי החֵל מיום 1.1.06 ואילך, הכנסות ריבית של יחיד תחויבנה בשיעור מירבי של 20% או 15%. במקביל, נקבע פטור ממס על הפרשי הצמדה בידי יחיד. זאת, אף אם מדובר בהכנסות ריבית/הפרשי הצמדה שמקורן אינו בפיקדון בנקאי או באיגרות-חוב נסחרות.

על-פי כללי המיסוי החדשים, אם מדובר בהלוואות הצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן,* תחויב הריבית במס בשיעור 20%. ואילו הפרשי ההצמדה יהיו פטורים ממס.

* בהעדר הוראה מפורשת לעניין זה, חלה ההגדרה הכללית למונח "מדד", לפיה מדובר במדד המחירים לצרכן. נראה שמדובר בטעות בהיסח-הדעת של המחוקק, שכן כתוצאה מהחלת הגדרה זו, הלוואה הצמודה במלואה למלוא השינוי בשער-מטבע-חוץ תיחשב לנכס שאינו צמוד. עם זאת, ניתן לתכנן את ההלוואה כך שזו תישא הפרשי הצמדה לשער מטבע מכל סוג שהוא והפרשי ההצמדה האמורים יהיו פטורים ממס.

אם, לעומת זאת, מדובר בהלוואות שאינן צמודות במלואן כאמור, אזי הריבית (לרבות הפרשי ההצמדה החלקיים, ככל שקיימים) תחויב במס בשיעור 15%. בשני המקרים, הכנסות הריבית אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות. עם זאת, ההכנסות מהפרשי הצמדה עשויות להתחייב בדמי ביטוח כאמור.

יודגש, כי שיעורי המס המירביים של 15% ו-20% כמו גם הפטור ממס להפרשי ההצמדה והעדר החבות בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות מותנים במספר תנאים מצטברים. על-כן, יש להקפיד שתנאים אלה יתקיימו.

עוד יודגש, כי במקרים מסוימים, תוצאות המס שתוארו לעיל חלות גם על הכנסות מריבית והפרשי הצמדה שנצמחו לחברה משפחתית.

לסיכום: שינוי כללי המיסוי כאמור פותח בפני יחידים אפיקי השקעה חדשים שעד לרפורמה היו בלתי-כדאיים בעליל בשל חבויות המס הגבוהות. כך, למשל, יחיד עשוי להעדיף לתת הלוואה לצד שלישי במקום להשקיע את הכסף בפיקדון בנקאי, ולהתחייב באותם שיעורי מס. מובן שבמקרה זה, על אותו יחיד לבחון היטב את הסיכונים הגלומים בהלוואה כאמור. כמו-כן, יש לזכור, כי במקרה זה, לא יהיה היחיד זכאי להקלות המס הניתנות לפיקדון בבנק בישראל.*

* הקלוֹת המס הניתנות לפיקדון בבנק בישראל כוללות הקלות לבעלי הכנסות נמוכות והקלוֹת לקשישים, הנידונות באתר.