לוגו אלכס שפירא ושות׳

פילוג רווחים – מינוי וועדה מייעצת; דמי ביטוח לאומי בגין הכנסה של שכיר בחו"ל; ניוד נקודות זיכוי בגין ילדים: מדריך להורים לילדים

11/07/2017

מועמדים לחברי הוועדה המייעצת בנושא פילוג רווחים
במבזק מיום 30.12.1016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (קישור לחוק), בגדרו, בין היתר, תוקנו הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (ראו סעיף 94(3) לחוק, ע' 278 ואילך וכן סעיף 95(2) לחוק, ע' 279) המאפשרות למנהל רשות המיסים להורוֹת על חלוקת רווחים של חברת מעטים בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בסעיף. 
לצד הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 81 לפקודה (שנוסחוֹ לא תוקן בחוק ההסדרים), כי ועדה של חמישה ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי המדינה, תייעץ למנהל רשות המיסים בעניין השימוש בסמכות שהוענקה לו ("הוועדה המייעצת"), כאשר הוועדה המייעצת תיבחר על-ידי המנהל בשעת הצורך מתוך רשימה שתיערך על-ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר (קישור להודעה) לגבי רשימת המועמדים לכַהן כחברים בוועדה המייעצת: נציגי המגזר הפרטי בוועדה כוללים את פרופ' יצחק הדרי, רו"ח שלומי שוב ופרופ' מומי דהן; ואילו עובדי המדינה כוללים את רו"ח עפרי שלו, עו"ד מיכל טולדנו, רו"ח אבי בכר ורו"ח ציפי יוסף, שהינם בכירים ברשות המיסים.
עוד צוין בהודעה, כי חברי הוועדה המייעצת ייבָּחרו על-ידי מנהל רשות המיסים מתוך הרשימה הנ"ל, בכפוף להוראות סעיף 81.
 
פסק-הדין בעניין יעקב ועפרה שץ
ביום 30.12.2013 פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, ביחס ל"נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין". לפי ההנחייה האמורה, בן-זוג הנשוי לבן-זוג מאותו המין שיקבל את הקִצבה המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי עבוּר ילדיו בהתאם להוראות סעיף 40(א) לפקודת מס הכנסה, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 66(ג)(4) לפקודה. דהיינו, גם גבר המתקיימים בו התנאים האמורים, יהיה זכאי, על-פי ההנחייה, לנקודות הזיכוי הקבועות באותו סעיף 66(ג).
בעקבות פרסום ההנחייה, פנה יעקב שץ לפקיד-השומה וביקש לזַכותו בנקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 66(ג)(4) לפקודה, וזאת בטענה שאין להפלות בין בני-זוג נשואים חד-מיניים אשר על-פי ההנחייה זכאים להחיל את נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 66(ג)(4) על גבר (במקרה של זוג גברים) לבין אשה וגבר נשואים.
משנדחתה פנייתו של יעקב לפקיד-השומה ופנייה מוקדמת לרו"ח מירי סביון נדחתה אף היא, הגישו יעקב ורעייתו תביעה מינהלית בה תבעו לחיֵיב את רשות המיסים לתקן את דוחותיהם לשנות-המס 2009–2012, בדרך של קיזוז נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף 66(ג)(4) מסכום המס בו חויב יעקב ולהשיב להם כ-30,000 ש"ח.
בסמוך, הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגדרהּ עתרו ליַיצג את קבוצת בני-הזוג שיש להם ילדים ואינם נהנים מנקודות זיכוי לפי סעיף 66(ג)(4) מהטעם שהאשה לא מגיעה לסף המס.
 
בית-המשפט, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כמו גם את התביעה שבצידה (קישור לפסק-הדין).
השופט אלטוביה קבע, כי נוכח הלשון הברורה של סעיף 66(ג)(4) לפקודה, יש רלבנטיות לזהוּת המגדרית של בני-הזוג.
לכך, קבע השופט אלטוביה, יש להוסיף את תכליתו של הסעיף לעודד אימהוֹת לצאת לעבודה, כאשר החלת נקודות הזיכוי הקבועות בסעיף זה על גברים תפגע בתכלית האמורה ובקופת המדינה ועל-כן גם מטעם זה אין מקום לפרשנות או לאופן בו מבוקש ליישם את הוראות הסעיף.
השופט אלטוביה הוסיף, כי ככל שהמחוקק יִראה לנכון לתקן את המצב הקיים ביחס לנקודות הזיכוי המוענקות לאימהות עובדות, עֵקב תמורות חברתיות וכלכליות שחלו מאז חקיקת הסעיף, ייעשה זאת באמצעות חקיקה.
השופט אלטוביה דחה את טענת האפליה שהעלו המבקשים, וקבע, כי מטרת ההנחייה של רו"ח מירי סביון להשוות בין תא משפחתי דו-מגדרי לתא משפחתי חד-מגדרי, וככזו היא מתעלמת מזהותו המגדרית של מי מבני-הזוג. תכלית ההנחייה, קבע השופט אלטוביה, ליצוֹר שוויון בין זוגות נשואים חד-מיניים לשאינם חד-מיניים; ואין כוונת ההנחייה לאפשר לבני-זוג חד-מיניים לניֵיד את נקודות הזיכוי ביניהם בהתאם לגובה ההכנסה של מי מהם כפי שמבקשים העותרים לעשות.
 
פסק-הדין בעניין אריה מיזל
פורסם פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין אריה מיזל.
עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש אריה מיזל לביטול דרישת המוסד לביטוח לאומי לתשלום הפרשי דמי ביטוח בגין הכנסתו כשכיר בחו"ל, ממעסיק זר, בשנים 2009 ו-2010.
לטענת התובע, הדרישה לתשלום הפרשי דמי הביטוח אינה כדין מכוח דוקטרינת השיהוי וההסתמכות שפותחו בפסיקה. עוד טען התובע, כי הנתבע מנוּע ומושתק מלשנות רטרואקטיבית את חיוביו של התובע בניגוד לקביעתו הקודמת משנת 2009 לתשלום דמי ביטוח מינימליים (קביעה שעולה בקנה אחד עם המדיניות בה נהג הנתבע כלפי המבוטחים בשנים קודמות), אשר התקבלה לאחַר שהתובע פנה ביוזמתו (באמצעות יועץ המס שלו) לנתבע, בזמן אמת, והצהיר בפניו על עבודתו בחו"ל בשירותי מעסיק זר.
 
בית-הדין קיבל את התביעה ופסק לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).
 
מדריך הטבות המס להורים עם ילדים קטנים
במבזק מיום 16.5.2017 דיווחנו אודות פרסום חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבע, כי בשנות-המס 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מָלאו להם 6 שנים בשנת-המס. זאת, כמפורט בחוק ובתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2017.
 
ואילו במבזק מיום 4.6.2017 דיווחנו, כי פורסמה הנחייתה בעניין זה של רו"ח מירי סביון (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים) לפקידי-השומה, המעסיקים ולשכות השירות (קישור להנחייה).
 
עוד דיווחנו, וזאת במבזק מיום 28.6.2017, כי רשויות המס פרסמו מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי (קישור למחשבון).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס עדכנו את מדריך הטבות המס להורים עם ילדים קטנים (קישור למדריך).