לוגו אלכס שפירא ושות׳

ועדת-הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית נוסח מתוקן של הצעת החוק לגבי "רווחים כלואים"

24/09/2012

במבזק מיום 9.7.2012 דיווחנו אודות פרסומו של תזכיר החוק לגבי "רווחים כלואים" (קישור לתזכיר). ואילו במבזק מיום 8.8.2012 דיווחנו אודות פרסומה של הצעת-החוק בנושא זה (קישור להצעת-החוק).

ככלל, הצעת החוק קבעה, כי בכפוף לקיומם של מספר תנאים מצטברים ישולם מס חברות בשיעור מוטב על הכנסתה הפטורה של חברה שנצברה עד ליום 31.12.2011 ("ההכנסה הצבורה"), כאשר מס החברות המוטב ייקָבע בהתאם לחֵלק ההכנסה שאותה מבקשת החברה להפשיר ביחס לכלל ההכנסה הצבורה. כך, ככל שהחברה תבקש להפשיר חֵלק גדול יותר מהכנסתה, כך תגדל הטבת המס לה תִזכה ("המודל הליניארי"), כאשר שיעור ההטבה המזערי שלוֹ תִזכה החברה הינו 30% (דהיינו, החברה תשלם מס חברות בשיעור של 70% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה) ואילו שיעור ההטבה המירבי יהיה 60% (כך שהחברה תשלם מס חברות בשיעור של 40% ממס החברות שאותו הייתה נדרשת לשלם ללא ההטבה), ובכל מקרה לא ישולם מס חברות בשיעור הנמוך מ-6%.

אתמול אישרה ועדת-הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת-החוק, וזאת לאחַר שבוצעו בה מספר שינויים שעיקריהם הינם כדלקמן:

  • הטבת המס תחול גם אם החברה כבר חויבה במס חברות בְּשל ההכנסה הצבורה ובלבד שחבות המס כאמור נובעת מסכום שנתנה החברה לתאגיד המוחזק על-ידה בשיעור 25% או יותר, או שזקפה אותו לחובתו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות רכישתו מצד שלישי;

  • נמחק התנאי שנקבע בהצעת-החוק המקורית ולפיו הטבת המס הותנתה בכך שבמועד הגשת ההודעה למנהל רשות המיסים יש לחברה מפעל מועדף/מוטב/מאושר;

  • נקבעה מנגנון המחייב את החברה שבחרה בהטבת המס להשקיע "השקעה מיועדת", בשיעורים, בתנאים ובמועדים הקבועים בהצעת-החוק המתוקנת.

קישור להצעת-החוק המתוקנת