לוגו אלכס שפירא ושות׳

זכאות למענק הנגב; חיסיון עו"ד-לקוח; ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל''חברות מיוחדות''; מסלולים ירוקים חדשים לגבי שינוי מבנה

20/12/2017

מסלולים ירוקים חדשים
בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 18 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:

 • טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
 • טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
 • טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
 • טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
 • טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
 • טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
 • טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
 • טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
 • טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
 • טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
 • טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
 • טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
 • טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
 • טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
 • טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס).
בהמשך לכך נבקש לעדכנכם, כי פורסמו שני מסלולים ירוקים חדשים בנושא שינוי מבנה:
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"
בהוראת ביצוע 34/93 מיום 30.5.1993 פירטו רשויות המס בהרחבה את הכללים לגבי ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי-חוץ וההליכים לקבלת אישור לאי-ניכוי מס במקור, לפטוֹר ממס או למס בשיעור מוקטן. על-מנת להקל על ציבור הנישומים והמוסדות הכספיים נמנתה בהוראת-הביצוע האמורה רשימה של תשלומים שהבנק רשאי להעבירם ללא ניכוי מס במקור, וזאת על-סמך הצהרת המשלם/מקבל.
ביום 26.1.1998 פורסמה תוספת להוראת-ביצוע 34/93 הנ"ל ("התוספת"), ובגדרהּ נקבעו הקלוֹת מיוחדות לגבי חברות הנחשבות ל"חברות מיוחדות" כמשמעותן בתוספת.
מאז, תוקפהּ של התוספת הוארך מעת לעת, כאשר ההארכה האחרונה הייתה עד ליום 31.12.2017.
 
נבקש לעדכנכם, כי על-פי הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח מירי סביון, המשנה למנהל רשות המסים, תוקפהּ של התוספת ביחס לחברות מיוחדות יוארך עד ליום 31.12.2018.
זאת, כבעבר, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים, בנוסף לנדרש על-פי ההוראות שבתוספת:
 1. בביקורות שנערכו לחברות ב-3 השנים האחרונות, ניכויים ושומה, לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור מהעברות לחו"ל;
 2. כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/הליך בתחום הפלילי;
 3. אם החברה קיבלה אישור חברה מיוחדת בשנים קודמות, פקיד-השומה יבחן טרם אישור הבקשה מחדש, כי החברה התנהגה בעבר ומתנהגת באופן שוטף בהתאם לסעיף 4 לתוספת וכי ביצעה את המוטל עליה באותו סעיף;
 4. אם הועברו סכומים לחו"ל ללא ניכוי מס או בניכוי בשיעור מופחת, ויתברר כי היה על החברה לנַכּות מס במקור בשיעור גבוה מהשיעור שנוכה, תהיה החברה אחראית לתשלום המס. האישור כחברה מיוחדת אינו גורע מהחובות המוטלות על-פי הדין.

עוד צוין בהודעה, כי לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף) תינתן הקלה, כך שבמקום "60,000$" יבוא "250,000$ לכל משלם".

פסק-הדין בעניין עו"ד רנרט וזלצמן
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין רנרט וזלצמן.
המבקשים, עו"ד זהר רנרט ועו"ד זהבי זלצמן, ייצגו בשנת 2012 לקוחות שרכשו זכויות בנחלה בתמורה לכ-6,000,000 ש"ח. 
ביום 29.11.2017 ניתן צו בבית-המשפט השלום בראשון לציון המורה על תפיסת מסמכים הנוגעים לעסקה, וזאת במסגרת חקירה פלילית המתנהלת נגד בנם של הלקוחות ("פלוני"), שנעצר בקשר לפרשה אחרת. החשד הוא שפלוני, הבן, הינו הבעלים האמיתי של הנחלה והוא רשם אותה על-שם הוריו כדי לזְכות בהטבות מס שלא כדין בְּשל נכותו של אביו וכן כדי להלבין את הונו.
ביום 3.12.2017 הגיעו חוקרים מטעם רשות המסים למשרדם של המבקשים, הציגו את הצו לתפיסת המסמכים וביקשו לקבל לידם את המסמכים. ברם, המבקשים טענו לקיומו של חיסיון עו"ד-לקוח, ומשכך הובאו המסמכים בארגז חתום למזכירוּת בית-המשפט בהתאם לפרוצדורה הקבועה בסעיף 235ג לפקודת מס הכנסה.
ביום 12.12.2017 נערך דיון בבקשת המבקשים להורוֹת על חיסיון המסמכים בהתאם לסעיף 235ג(ג) לפקודה ובעקבותיו נותרו במחלוקת כ-50 מסמכים. בנוסף, טענו המבקשים, כי החיסיון חל גם ביחס למסמכים ששלחו לפלוני או קיבלו ממנו, שכּן פלוני פעל בשמם של הלקוחות מכוחו של יפוי כח.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי ס' הנשיא השופט ח' ברנר, קיבל את הבקשה בחלקה (קישור לפסק-הדין).
בראשית הדברים, ניתח השופט ברנר את הוראות הדין הרלבנטיות ובכללן סעיף 48(א) לפקודת הראיות, סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין וההוראות הקבועות בפקודת מס הכנסה.
לגופו של עניין, הבחין השופט ברנר בין סוגי המסמכים השונים שלגביהם הוגשה בקשת החיסיון:
 • לגבי יפויי הכח בגדרם ייפו הלקוחות את כוחו של פלוני, בנם, לטפל מטעמם בנחלה, קבע השופט ברנר, כי לא מדובר בחילופי דברים בין הלקוחות לבין המבקשים, עורכי-דינם, אלא במסמך משפטי שהוא תוצר עבודתם של המבקשים; ולפיכך, מסמכים אלה אינם חסויים ממש כשם שהחיסיון לא יחול על חוזה שעָרך עורך-דין עבוּר לקוחו.
 • לגבי מסמכים נוספים קבע השופט ברנר, כי מדובר ברשימות טכניות של פעולות לביצוע, סוג הטיפול, אנשי קשר, מכתבים שנשלחו אל המבקשים על-ידי צדדים שלישיים, מכתבים שנשלחו על-ידי המבקשים אל צדדים שלישיים, נסח רישום מקרקעין, שטר משכנתא וכו', ועל-כן מסמכים אלה אינם חסויים.
 • לגבי תיעוד שיחות של המבקשים עם פלוני, מכתבים ששלח פלוני למבקשים, מכתבים שהמבקשים שלחו לפלוני, טיוטות חוזים שהוכנו עבוּר פלוני וכו', קבע השופט ברנר, כי אין מדובר במסמכים חסויים, שכּן פלוני אינו הלקוח של המבקשים.
 • ואילו לגבי יתרת המסמכים, קבע השופט ברנר, כי מדובר בתרשומות שנערכו על-ידי המבקשים לגבי דברים שהוחלפו בינם לבין הלקוחות או שהם רשימות של המבקשים לשימוש עצמי שיש להם קשר לשירות המקצועי, ועל-כן מדובר במסמכים חסויים.
השופט ברנר הוסיף וקבע, כי המסמכים שאינם חסויים יועברו לנציג רשות המיסים; ואילו המסמכים החסוים יוחזרו למבקשים.
 
פסק-הדין בעניין עוף עוז (שיווק) בע"מ
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין עוף עוז (שיווק) בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בעתירת העותרת – חברה פרטית הפועלת בתחום הגידול, השחיטה והעיבוד של עופות פטם והודו – להורוֹת למשיבים, מנהל מרכז ההשקעות ומינהלת מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, לשלם לה את המענק לעידוד תעשיה בדרום הארץ המכוּנה "מענק הנגב" ואשר נקבע במסגרת תיקון 51 לחוק לעידוד השקעות הון (בתיקון זה התווסף לחוק העידוד סעיף 40ג(ג) לפיו מפעלים שמקום מושבם דרומית לקו רוחב 100 ברשת ישראל, יהיו זכאים למענק מוגדל כאמור בסעיף 3 לתוספת הראשונה לחוק).
לטענת העותרת, ההחלטה שלא לאשר את בקשתה למענק הנגב הייתה לא סבירה, שרירותית ומנוגדת לדין, בנסיבות שבהן מתן מענק הנגב מתאפשר לנוכח העברת התקציב המתאים לידי המשיבים, ובשים לב לכך שכּל התנאים לגיבוש זכאותה של העותרת למענק – התמלאו, לשיטתה.
 
בית-המשפט העליון, מפי המשנה לנשיאה השופט ח' מלצר (בהסכמת הנשיאה (בדימ') מ' נאור והשופטת ע' ברון), דחה את העתירה (קישור לפסק-הדין).
 
פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין א.מ אבו מוסה בע"מ
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטתו של המשיב, מנהל מע"מ רמלה, לפסוֹל את ספריה של המערערת ולחַייבה בכפל-מס ובקנס. זאת, בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור ברובו (קישור לפסק-הדין).