לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים; חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיה של חברה משפחתית

05/05/2015

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים
שני פרסומים חדשים ומעניינים של מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים:
 • החלטת מיסוי 3375/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו באופציות שהקצתה חברה ישראלית פרטית באמצעות נאמן במסגרת תוכנית אופציות משנת 1992 שאוּשרה לפי סעיף 102 לפקודה כנוסחו לפני תיקון 132. בגדרהּ של ההקצאה האמורה, הוקצו בין היתר אופציות למנכ"ל החברה אשר מימשן למניות החברה ונפטר מאוחר יותר (המניות מוחזקות עדיין בידי הנאמן).
  במסגרת ההחלטה התבקשה המחלקה לאשר, כי מימוש המניות בידי אלמנתו של מנכ"ל החברה תיכלל בגֶדר הוראות סעיפים 3(ו) ו-125א לפקודה, כך שהרווח מהמימוש כאמור יחויב במס בשיעור המס השולי עד ל-40%.
  הבקשה נדחתה, מהטעמים המפורטים בהחלטה. 

   
 • החלטת מיסוי 9567/15 (קישור להחלטה)
  בגדרה של החלטה זו נקבע, כי החלפת מניות אשר מקורן בהקצאת אופציות במסגרת מסלול רווח הון באמצעות נאמן (בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו לאחַר תיקון 132) בטרם הגיע "תום התקופה", וזאת בעקבות רכישת מניות החברה המַקצה על-ידי חברה ציבורית תושבת חוץ – תיחשב כ"מכירה שלא מרצון (כמשמעותו בסעיף 102(ח) לפקודה)
  עוד נקבע, כי החלפת המניות לא תהווה אירוע מס הן במישור העובדים והן במישור החברה, ויחול רצף מס, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין "תום התקופה".
  הכל, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.
חבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסותיה של חברה משפחתית
בגדרו של תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי נוספה לחוק זה הוראת סעיף 373א.
הוראה זו, שתחולתה נקבעה לגבי דמי ביטוח המתשלמים בעד יום 1.1.2008 ואילך, קובעת כדלקמן: "הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים 64 עד 64א1 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור."
הוראה זו קבעה אפוא, הֶסדר חדש לגבי החבות בדמי ביטוח לאומי (ובדמי ביטוח בריאות) בגין הכנסותיהן של חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה (ביחד להלן: "חברת צינור"). לפי הֶסדר זה, הכנסתה החייבת של חברת צינור בשנת-המס תיחשב כאילו חולקה בסוף אותה שנה כדיבידנד לחבריה/בעלי מניותיה, כאשר כל חָבר ייחשב כאילו קיבל חֵלֶק יחסי מהדיבידנד כאמור שהוא כיחס זכויותיו ברווחי החברה.
בספרנו מיסוי שוק ההון* התייחסנו להסדר האמור וציינו, כי הוא לקוי ומעורר קשיים רבים ובכלל זאת שלשון הוראות סעיף 373א עשויה להביא לחיובם של החברים/בעלי המניות בחברת הצינור בגין כְּלָל הכנסתה החייבת של חברת הצינור, לרבות הכנסה שאילו הייתה מתקבלת במישרין בידי החברים/בעלי המניות, האחרונים לא היו מחויבים בגינהּ בדמי ביטוח, כגון: רווח הון, הכנסות הנכללות בסעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי וכו'. 
* לפרטים לגבי הספר, לחצו כאן
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי בעקבות פניותיו של רו"ח עופר מנירב (יו"ר ועדת המיסים והקשר עם רשויות המס בלשכת רואי חשבון בישראל) למוסד לביטוח לאומי, ניתנה לאחרונה תשובתה של עו"ד כרמית נאות, סגן היועץ המשפטי במוסד לביטוח לאומי, לפיה הכנסה של חברה משפחתית שאילו הייתה מיוחסת ליחיד הייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח תהיה פטורה גם בידי החברה המשפחתית (להורדת התכתובת בין הצדדים, לחצו כאן).
נציין, כי בתשובתה, ציינה עו"ד נאור כי הראשונה תהיה בתוקף לגבי שנת-המס 2014 ואילך, אך בכוונתו של רו"ח מנירב לפְנות שוב למוסד לביטוח לאומי בבקשה לביטול הגבלה בלתי-מוצדקת זו.
עוד נציין, כי התכתובות עם המוסד לביטוח לאומי התייחסו לשאלת החבות בדמי ביטוח של חברה משפחתית, אך הדברים יפים גם לגבי חברת בית (כמו גם לגבי חברה שקופה, ככל שתהיה כזו), וממילא מן הראוי להבהיר סוגיה זו במפורש.