לוגו אלכס שפירא ושות׳

השקעה בחברת עתירת מו"פ לפני תום שנת-המס 2014 תאפשר לדרוש את מלוא עלות ההשקעה כאמור כהוצאה שוטפת בשנת-המס

09/12/2014

במבזק מיום 27.6.2011 (קישור למבזק) התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011, שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
 
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס הָחֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.*
* נזכיר, כי ביום 10.11.2014 פורסמה ברשומות פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2015), התשע"ה-2014 (קישור להצעה) בגדרהּ, בין היתר, מוצע לבצע מספר שינויים בהוראות חוק האנג'לים. לאור פיזור הכנסת, אין זה ברור האם הצעת החוק אכן תהפוך לחוק מחיֵיב.
 
ביום 26.10.2011 פורסם חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה (קישור לחוזר), לפיו, בין היתר, נישום המשקיע במניות חברת מטרה זכאי לנַכּות את ההוצאה בְּשל ההשקעה על-פני שלוש שנות-המס לפי בחירתו, דהיינו המשקיע זכאי לדרוֹש את כל סכום ההשקעה המזַכה כבר בשנת-המס הראשונה לתקופת ההטבה. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בחוזר האמור.
 
לאור האמור, יחידים השוקלים לבצע השקעה בחברת מטרה כאמור ייטיבו לעשות אם יבחנו בהקדם ובאמצעות מומחה מס את כדאיות ביצוע ההשקעה עוד לפני תום שנת-המס 2014, וזאת כנגזר ממהות הכנסתם החייבת בשנת-המס האמורה.