לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו הצעות חוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון (הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי) ולתיקון חוק מיסוי מקרקעין (מס בשל עיכוב בבנייה למגורים)

22/10/2012

פורסמו שתי הצעות חוק:

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג-2012 (קישור להצעה)
סעיף 18א(ג) לחוק עידוד השקעות הון, שנוסף במסגרת תיקון 60 לחוק זה, קובע, כי מפעל תעשייתי, שעיקר פעילותו אינו בתחום ביוטכנולוגיה או ננו-טכנולוגיה ייחשב למפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם הכנסתו בשנת-המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה 75% מכְּלָל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנה או אם 25% או יותר מכְּלָל הכנסתו של המפעל בשנת-המס הם ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מליון תושבים לפחות.
בגדרהּ של הצעת החוק, מוצע להגדיל את מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מליון ל-14 מליון, כך שמכירות לישראל בלבד (שמספר תושביה, כולל הרשות הפלסטינית (בהנחה שמדובר ב"שוק אחד") מתקרב ל-12 מליון) לא תזַכינה בהטבה לפי החוק. זאת, רטרואקטיבית ליום 1.1.2012.
עוד מוצע לקבוֹע מנגנון עדכון קבוע למספר התושבים שרואים אותם כשוק מהותי, כך שיגדל בשיעור 2% לשנה.

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס בשל עיכוב בבנייה למגורים) (תיקון מס' 75), התשע"ג-2012 (קישור להצעה)
במבזק מיום 10.9.12 התייחסנו לפרסומו של תזכיר חוק, בגדרו הוצע להטיל מס חדש, המכוּנה "מס עיכוב בנייה".
תזכיר החוק האמור עבר "מקצה שיפורים" ופורסם כהצעת החוק שבנדון, לפיה במכירת זכות במקרקעין, במועד תחילת החוק המוצע או לאחריו, ב"מקרקעין לבנייה" כמשמעותם בתיקון המוצע, יוטל על המוֹכר מס בשל עיכוב בבנייה למגורים בשיעור משווי הזכות הנמכרת, וזאת כנגזר ממועד המכירה: אם הזכות במקרקעין תימכר תוך שלוש שנים מיום תחילתו של החוק המוצע - 0%; אם הזכות במקרקעין תימכר לאחַר שלוש שנים מיום תחילתו של החוק המוצע ועד לתום ארבע שנים מיום התחילה - 1%, אלא אם תימכר דירת מגורים שאז המס יהיה בשיעור 0.5%; אם הזכות במקרקעין תימכר לאחַר ארבע שנים מיום התחילה ועד לתום חמש שנים מיום התחילה – 6%, אלא אם תימכר דירת מגורים שאז המס יהיה בשיעור 3%; ואם הזכות במקרקעין תימכר לאחַר חמש שנים מיום התחילה – 10%, אלא אם תימכר דירת מגורים שאז המס יהיה בשיעור 6%.
המס כאמור יוטל פעם אחת בלבד במועד מכירת הזכות במקרקעין והוא לא יוּתר בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של המוֹכר לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי פקודת מס הכנסה, ממכירת הקרקע.
כאמור, הצעת החוק עברה "מקצה שיפורים" בהשוואה לתזכיר החוק. כך, למשל, על-פי הצעת החוק, התקופות שבהן לא ניתן היה לקבל היתר בנייה או לְבנות לאחַר קבלת ההיתר וכן התקופות שבהן נקט הבעלים בפעולות להגדלת השטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא תובאנה בחשבון לצורך מניין התקופות שנקבעו לגבי שיעור המס, כאמור לעיל.