לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס מעודכן לגבי הבקשה להכרה בחברה משפחתית + זהירות!

18/11/2013

במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות** ביום 5.8.2013 נקבע, בין היתר, כי חברה "רגילה" תוכל לבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים לאחַר התאגדותה.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.

כלומר, חברה שלא תבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה כאמור, לא תוכל לעשות זאת לעולם.

עם זאת, במסגרת התיקון, נקבעה הוראת-מַעבר, לפיה חברה "רגילה" שהתאגדה לפני 1.8.2013 ואשר ביום 31.7.2013 הייתה כשירה להיחשב לחברה משפחתית, יכולה לבקש באופן חד-פעמי להפוֹך לחברה משפחתית בשנת-המס 2014 ואילך.
זאת, בין היתר, בכפוף להגשת בקשה מתאימה על-גבי טופס 2585א לפקיד-השומה לכל המאוחר עד ליום 1.12.2013. 

בעקבות הוראת-המַעבר, פרסמו רשויות המס נוסח מעודכן של טופס 2585א (קישור לטופס המעודכן), שעניינו הן ב"חברה חדשה" (דהיינו, חברה שזכאית לבקש להפוֹך למשפחתית תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה) והן ב"חברה ותיקה" (דהיינו, חברה שמבקשת להפוֹך למשפחתית מכוח הוראת-המַעבר).

נזכיר, כי הגשת בקשה להפיכתה של חברה "רגילה" לחברה משפחתית מכוח הוראת-המַעבר תביא להחלתן של שתי הוראות ייחודיות:
האחת, יראו את כל העודפים* שנצברו בחברה עד ליום 31.12.2013 כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות ("הדיבידנד הרעיוני"); כאשר המס בגין הדיבידנד הרעיוני ישולם עד ליום 31.12.2017, ללא הפרשי הצמדה וריבית (זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהוראת-השעה).

* המדובר, לדעתנו, בעודפים החשבונאיים של החברה נכון למועד האמור. יושם אל לב, כי בטופס 2585א המעודכן, נקטו רשויות המס במינוח "יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה".

השנייה, נקבע, כי כאשר החברה המשפחתית תמכור נכסים שהיו בבעלותה ביום 31.12.2013, יחויב הנישום המיַיצג במס על רווח הריאלי שנצמח עד למועד האמור (לפי חלוקה ליניארית) בשיעור הגבוה ביותר.

מִטבע הדברים, יישומן של ההוראות האמורות – דהיינו, ההוראות שעניינן בדיבידנד רעיוני ובמיסוי רווח ההון הריאלי שיצמח עד לתום שנת-המס 2013 (לפי חלוקה ליניארית) בשיעור מקסימלי – מעורר שאלות מורכבות, שבהן כמו גם בסוגיות נוספות שגלומות בכללי המיסוי החדשים לגבי חברות משפחתיות* עָסקנו בערב העיון שקיימנו אתמול.**

* כגון: ייחוס הכנסותיה/הפסדיה של החברה המשפחתית, צמצום הטבות המס המוקנות לנישום המיַיצג, תוצאות המס בחלוקת דיבידנד, מכירת מניות של חברה משפחתית ועוד.
** להורדת טופס לרכישת המצגת המפורטת (119 שקופיות) מערב העיון, לחצו כאן.

כאן רק נצין, כי הגם שניתן בנסיבות מסוימות להקטין ואף למזער את ההשלכות הגלומות בשתי ההוראות האמורות, החלתן עשויה להביא לתוצאות מס קשות שבמקרים מסוימים יש בהן, לדעתנו, כדי לאיין את כדאיות שינוי הסיווג מ"חברה רגילה" לחברה משפחתית, מה גם שעדיין ניתן יהיה, בחלק המקרים, להגיע למיסוי חד-שלבי במימוש עתידי של הנכסים גם ללא הגשת הבקשה להפיכה לחברה משפחתית מכוח הוראת-השעה, על כל המשתמע מכך.

מומלץ אפוא לערוך בחינה מושכלת של נסיבות כל מקרה ומקרה ועל-בסיסה לקבל את ההחלטה בדבר שינוי סיוּוגה של החברה למשפחתית.