לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארכה הוראת-השעה בנושא גילוי מרצון

06/09/2015

במבזק מיום 7.9.2014 דיוַוחנו כי רשות המיסים פרסמה הוראת השעה  לתקופה של שנה בנושא גילוי מרצון (קישור להוראה).
בגדרה של ההוראה, הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.
עוד נכלל בהוראה "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.
במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות והבקשות שתוגשנה תהיינה כפופות, בשינויים המחויבים, להוראות נוהל גילוי מרצון.
 
ואילו במבזק מיום 8.9.2014 דיוַוחנו אודות פרסום הנוהל החדש לגילוי מרצון (קישור לנוהל החדש).
כפי שציינו שם, בגדרו של הנוהל החדש, המחליף את הנוהל וההוראות הקודמים והינו בתוקף עד ליום 31.12.2016, מנויים התנאים לביצוע הליך של גילוי מרצון, אופן ביצוע הגילוי והתנאים והסייגים לקבלת חסינות מפני הליך פלילי.
 
כאמור, הוראת-השעה ובכללה האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי כמו גם דיווח מקוצר, נקבעה לשנה בלבד כך שהיא הייתה אמורה לפקוֹע היום.
עם זאת, וכצפוי, רשות המיסים הודיעה היום (קישור להודעה) על הארכת הוראת-השעה, כאשר פרטים נוספים בעניין זה  – לרבות המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראה האמורה – יפורסמו בהמשך.