לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות חדשות לגבי רואי-חשבון בעניין ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות

11/03/2008

פורסמו תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח-2008 ("התקנות החדשות"), הקובעות הוראות בעניין נסיבות של ניגוד עניינים אפשרי או פגיעה באי-תלות של רואה-החשבון, עיסוקים מיוחדים שעיסוק בהם על-ידי רואה-חשבון מהווה חזקה לקיומם של ניגוד עניינים/פגיעה באי-תלות, נסיבות המצריכות גילוי בחוות-הדעת של רואה-החשבון המבקר ועוד.

תחולתן של התקנות החדשות נקבעה ליום 1.1.2009 והן תחולנה על תקופות הביקורת* שתחילתן ביום האמור או לאחריו (התקנות החדשות לא תחולנה לגבי תקופת ביקורת שתחילתה במהלך שנת 2008, אף אם חוות-דעת רואה-החשבון המבקר על הדו"חות הכספיים לגבי אותה תקופת ביקורת ניתנה לאחר יום 31.12.2008, אלא אם כן הנסיבות המקימות חזקה לפי תקנות אלו נוצרו לראשונה לאחר היום האמור).

* "תקופת הביקורת" מוגדרת כתקופה שלגבּיה נערכה הביקורת, לרבות פרק הזמן עד למועד שבו ניתנת חוות-דעת רואה-החשבון המבקר על הדו"חות הכספיים לתקופה השוטפת.

במקביל לתקנות החדשות תוקנו* התקנות הקודמות (תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה), התשס"ג-2003), כך שתחולתן תהיה עד לתום שנת 2008. 

* במסגרת תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008.

לעיון בתקנות החדשות לחצו כאן.