לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חוק עידוד השקעות הון

15/04/2012

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא חוק עידוד השקעות הון ("החוק").

החלטת מיסוי 4415/11 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בשותפוּת מוגבלת תוֹשבת ישראל שמוחזקת בבעלותן של שתי חברות תושבוֹת ישראל ואשר בבעלותה מפעל שבגינו קיבלה בעבר אישור ממרכז השקעות על הרחבה במסגרת המסלול החלופי (הישן).
בגדרהּ של ההחלטה נדחתה הבקשה לראוֹת בשותפוּת בגֶדר "חברה מוטבת" (כמשמעותה בסעיף 51 לחוק), וזאת מהטעם שאין מדובר בחברה.

החלטת מיסוי 4578/12 (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו נדוֹן עניינה של חברה תוֹשבת ישראל שהקימה את מפעלה בפארק תעשייה הנמצא בתחום השיפוט של מספר שווית מקומיות, שחֵלקן מנוי בתוספת השלישית לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל), התשל"ח-1978 וחֵלקן לא.
מפעלה של החברה נמצא בשטח הפארק שבתחום השיפוט של היישוב שאינו מנוי בתוספת השלישית לתקנות האמורות.
החברה ביקשה לנַכּוֹת מהכנסתה ניכוי נוסף מכוח הוראות תקנה 4 לתקנות, וזאת לגבי נכסים יצרניים ברי-פחת שרכשה לפני שנת 2003 ואשר משַמשים את המפעל בפעילותו השוטפת.
בגדרה של ההחלטה נדחתה בקשת החברה ונקבע, כי זו אינה זכאית להחיל את הוראות תקנה 4 בגין הנכסים הישנים, וזאת מהטעם שהמפעל אינו נמצא בתחום אחד היישובים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות.

החלטת מיסוי 6556/12 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה תוֹשבת ישראל ("החברה") המנהלת שני סוגים של פעילויות ייצוריות, בשני תחומים נפרדים ושונים: פעילות של ייצור מוצרי ניקוי; ופעילות של ייצור מוצרי נייר. מכירותיה של החברה מבוצעות באמצעות חברת הפצה ישראלית קשורה, שמהווה צינור לשיווק המוצרים מחוץ לישראל ואינה נושאת בסיכונים העסקיים והמסחריים (המוטלים במלואם על החברה).
על-פי ההחלטה, מפעל הניקוי של החברה ייחשב ל"מפעל תעשייתי" (כמשמעותו בסעיף 51 לחוק) וכי ההשקעות שביצעה החברה במפעל זה תיחשבנה להשקעה מזערית מזַכה לצורך הרחבתו.
עוד נקבע בהחלטה, כי שני המפעלים ייחשבו למפעלים שונים ונפרדים אף אם החברה תבקש להחיל על עצמה את הוראות תיקון 68 לחוק (ובלבד שאם החברה תבחר להחיל את הוראות התיקון האמור, היא תעשה זאת לגבי שני המפעלים).
בנוסף, נקבע בהחלטה, כי לא יראו את מפעל מוצרי הניקוי כמפעל הקשור למפעל מוצרי הנייר, וזאת כל עוד יתקיימו התנאים הקבועים בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" שבסעיף 51 לחוק וכל עוד תישמר ההפרדה בין המפעלים.
לבסוף, נקבע, כי לעניין מכירותיה של החברה מחוץ לישראל באמצעות חברת ההפצה, תחולנה הוראות החלטת מיסוי 9/07 בנושא "מכירות באמצעות סוכן" (קישור להחלטה), ואילו חברת ההפצה תדַווח בדו"חותיה הכספיים על הכנסותיה על-בסיס נטו בהתאם להוראות הבהרה מס' 8 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית.