לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר תשלום המס לשנת-המס 2006

15/01/2007

ככלל, נישום מחויב בתשלום הפרשי הצמדה בצירוף ריבית בשיעור שנתי של 4% בגין חובו למס הכנסה. החבות בריבית והפרשי הצמדה כאמור נצברת מתום שנת-המס ואלה אינם מותרים בניכוי.

על-מנת להימנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין החוב למס הכנסה (בגין שנת-המס 2006), רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינהּ לבין המקדמות ששולמו בפועל.
לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד ליום 31.1.07, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית; אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.07, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית; ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.07, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

יצוין, כי מדד המחירים לצרכן שפורסם היום (15.1.2007) היה זהה למדד שפורסם ב-15.12.2006, כך שכל נישום יבחן את מידת הכדאיות הגלומה בהקדמת תשלום הפרש המס כאמור.