לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: מכירת זכויות לאחַר מיזוג; פעילות של תושב חוזר ותיק באמצעות חברות זרות; ניכוי מס תשומות בייבוא רכבים עבוּר בעלי זכויות

30/06/2015

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי. 
להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 2965/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בבעל זכויות בחברה ציבורית שהייתה צד (החברה הקולטת) למיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברה פרטית שבוצעה בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה.
בעקבות חילוקי דעות שנתגלעו בין בעלי הזכויות בחברה הציבורית לאחַר מועד המיזוג ובטרם הסתיימה התקופה הנדרשת להחזקת הזכויות בחברה האמורה, מעוניין אחד מבעלי הזכויות בחברה למכור את כל זכויותיו בחברה זו, וזאת באמצעות מפיץ ומבלי שהדבר יהווה הפרה של תנאי הפטוֹר ממס למיזוג.
 
במסגרת ההחלטה התקבלה בקשתו של בעל הזכויות לפיה מכירת זכויותיו תיכלל בגדר החריג הקבוע בסעיף 103ג(9א)(2) לפקודת מס הכנסה (שעניינו במכירה בתקופה שתחילתה שנה ממועד המיזוג של כל הזכויות שהיו לו מוכר בחברה הקולטת בתמורה למזומן בלבד), וזאת בכפוף לתנאים הקבועים בהחלטה.
 
החלטת מיסוי 1303/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו ביחיד שהינו תושב חוזר ותיק ואשר הקים מספר שנים לפני חזרתו לישראל תאגיד במדינה זרה שאינה מדינה גומלת לצורך השקעה ומסחר בניירות-ערך זרים ("התאגיד הזר"). 
היחיד מגייס באמצעות התאגיד הזר כספי משקיעים תושבי-חוץ ומנהל את כספיהם באמצעותו. בנוסף, צפוי היחיד לנהל באמצעות התאגיד הזר את כספיו וכספי משפחתו.
התאגיד הזר משקיע בנכסים אשר מכירתם אינה מַצמיחה רווח הון מקום הפקתו הינו בישראל והוא מנוהל באמצעות חברת ניהול ("חברת הניהול") שבבעלותו המלאה של היחיד ואשר הוקמה במדינה הזרה בטרם היחיד שב לישראל.
בנוסף לאמור, היחיד או חברת הניהול עתידים להקים חברה תושבת ישראל ("חברת השירותים") לצורך מתן שירותים לחברת הניהול אשר יבוצעו ממשרדי חברת השירותים מישראל.
מֵעבר להיותו הבעלים של חברת הניהול וחברת השירותים, היחיד משַמש כמנהל תיק וכמנהל השקעות ראשי בחברת הניהול, כאשר במסגרת זו קובע היחיד ומאשר את הקווים המנחים לביצוע ההשקעות ולניהול הסיכונים.
 
במסגרת ההחלטה נקבע, כי היחיד יהיה זכאי להטבות המס המוקנות לתושב חוזר ותיק.
עוד נקבע, כי פעילותו של היחיד מישראל תיצור לחברת הניהול מוסד קבע בישראל, כאשר גובה הרווחים אשר ייוחסו למוסד הקבע של חברת הניהול בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודה והתקנות מכוחן; וכי הכנסות מדיבידנד שיחולו ליחיד מחברת הניהול ושמקורן בהכנסות מוסד הקבע של חברת הניהול ייחשבו כהכנסות שמקורן בישראל ולפיכך הן לא תהיינה פטורות ממס לפי סעיף 14(א) לפקודה בידי היחיד.
בנוסף, נקבע, כי פעילותו של היחידה מישראל ופעילות חברת השירותים וחברת הניהול ייצרו לתאגיד הזר מוסד קבע בישראל, כשהרווחים שייוחסו למוסד הקבע כאמור יהיו בהתאם למפורט בהחלטה.
 
החלטת מיסוי 5731/15 (קישור להחלטה)
ביום 9.1.2011 הוציאה המחלקה המקצועית של מע"מ הנחייה שעניינה במקרים של ייבוא מוניות על-שם בעל הרישיון להפעלת מונית בהתאם לפקודת התעברה ("בעל הרישיון"), לפיה אוּשר רשימון הייבוא שהוצא על-שם בעל הרישיון כ"מסמך אחר" לניכוי מס תשומות בידי היבואן. זאת, בכפוף לתנאים המפורטים בהנחייה.
 
במסגרת ההחלטה  המתייחסת לרכבים המיובאים עבוּר עולים חדשים, נכים, נציגויות דיפלומטיות, רכבי סיור ומוניות – נקבע, כי ככל ורשימון הייבוא בגין רכב בעל הזכויות הוצא על-שם בעל הזכות אשר רוכש את הרכב, יוכר לחברה המייבאת רשימון זה כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ, והחברה תהיה רשאית לנַכּוֹת את מס התשומות הכלול ברשימון הייבוא על-שם בעל הזכות. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.
עוד נקבע, כי בעל הזכות, ככל שהוא "עוסק", יהיה רשאי לנַכּוֹת את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שתוצא לו על-ידי החברה בכפוף לקיום התנאים הקבועים בסעיפים 38 ו-41 לחוק מע"מ.
יושם אל לב, כי יישום ההחלטה מחייב פנייה למחלקה המקצועית לצורך קבלת אישור פרטני.