לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות"

11/04/2013

בהוראת ביצוע 34/93 מיום 30.5.1993 פירטו רשויות המס בהרחבה את הכללים לגבי ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי-חוץ וההליכים לקבלת אישור לאי-ניכוי מס במקור, לפטוֹר ממס או למס בשיעור מוקטן. על-מנת להקל על ציבור הנישומים והמוסדות הכספיים נמנתה בהוראת-הביצוע האמורה רשימה של תשלומים שהבנק רשאי להעבירם ללא ניכוי מס במקור, וזאת על-סמך הצהרת המשלם/מקבל.

ביום 26.1.1998 פורסמה תוספת להוראת-ביצוע 34/93 הנ"ל ("התוספת"), ובגדרהּ נקבעו הקלוֹת מיוחדות לגבי חברות הנחשבות ל"חברות מיוחדות" כמשמעותן בתוספת.

מאז, תוקפהּ של התוספת הוארך מעת לעת, כאשר ההארכה האחרונה הייתה עד ליום 31.3.2013.

נבקש לעדכנכם, כי בהמשך להארכה האחרונה ועל רקע גיבוש הוראת ביצוע חדשה בנושא זה, מנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, הודיע, כי תוקפהּ של התוספת ביחס לחברות מיוחדות יוארך עד ליום 31.12.2013 או עד לפרסום הוראת הביצוע החדשה. זאת, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים, בנוסף לנדרש על-פי ההוראות שבתוספת:

  1. בביקורות שנערכו לחברות ב-3 השנים האחרונות, ניכויים ושומה, לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור בכלל ובניכוי מס מהעברות לחו"ל בפרט;

  2. כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/הליך בתחום הפלילי;

  3. אם החברה קיבלה אישור חברה מיוחדת בשנים קודמות, פקיד-השומה יבחן טרם אישור הבקשה מחדש, כי החברה התנהגה בעבר ומתנהגת באופן שוטף בהתאם לסעיף 4 לתוספת וכי ביצעה את המוטל עליה באותו סעיף;

  4. אם הועברו סכומים לחו"ל ללא ניכוי מס או בניכוי בשיעור מופחת, ויתברר כי היה על החברה לנַכּות מס במקור בשיעור גבוה מהשיעור שנוכה, תהיה החברה אחראית לתשלום המס. האישור כחברה מיוחדת אינו גורע מהחובות המוטלות על-פי הדין.

עוד צוין בהודעתו של מנהל הרשות, כי אישור פקיד-השומה בדבר חברה מיוחדת שהוארך עד ליום 31.3.2013, ייחשב כמוארך אוטומטית עד ליום 31.12.2013, למעט אם פקיד-השומה קבע אחרת.

להורדת ההודעה, לחצו כאן.