לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול רטרואקטיבי של שיעורי המס הרגילים

14/01/2006

במסגרת הרפורמה הקודמת (תיקון 132 לפקודת מס הכנסה) נקבע, כי שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת נכסים (שאינם ניירות-ערך נסחרים) שנרכשו לאחר 1.1.2003 – יהיה, ככלל, 25%. עם זאת, נקבע, כי חלק מרווח ההון הריאלי בגובה הפְּחָת שנוכה (החֵל ב-1.1.2003 או במועד תחילת השימוש בנכס – לפי המאוחר) מהנכס הנמכר יחויב במס בשיעור שחל על ההכנסה שממנה נוכה הפחת.

כלומר, במקרים רבים, חלק מרווח ההון הריאלי – המשַקף את מרכיב הפְּחָת שנצבר מ-1.1.03 או ממועד תחילת השימוש בנכס, לפי המאוחר (בערכים ריאליים) – חויב במס בשיעור רגיל ולא בשיעור 25%.

במסגרת תקון 147 בוטלו ההוראות המתייחסות לשיעור המס המוטל על מרכיב הפּחת, וזאת באופן רטרוקאטיבי (ראו סעיף 80(ה) לתיקון האמור).

על-כן, מי שמכר נכס בר-פחת בשנות-המס 2003–2005 וחויב במס בגין המכירה ייטיב לעשות אם יבדוק את שאלת זכאותו להחזר בגין המס העודף ששילם על מרכיב הפּחת. ויודגש: מדובר לא רק במי שרכש את הנכס לאחר 1.1.2003 אלא גם במי שרכש את הנכס לפני המועד האמור.