לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חוק ההסדרים לשנת 2007: שינויים בכללי קיזוז הפסד עסקי מועבר, הארכת תקופת ההקלה ממס רכישה ועוד

11/01/2007

היום פורסם ברשומות חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 ("חוק ההסדרים").

מטבע הדברים, חוק ההסדרים אוצֵר בחובּו שורה ארוכה של הוראות שעניינן במספר רב של חוקים. מבּין אלו, בחרנו לסקור בקצרה את הוראות המיסוי.

שינויים בכללי קיזוז הפסד מועבר מעסק/משלח-יד

כללי

סעיף 20(1) לחוק ההסדרים קובע תיקון להוראות סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, שעניינן בכללי קיזוז הפסד מועבר שמקורו בעסק או במשלח-יד.

על-פי התיקון, הפסד מועבר כאמור יהיה מותר בקיזוז, בשנות-המס שלאחר שנת-המס שבה נוצר, לא רק כנגד סך כל ההכנסה החייבת באותן השנים מעסק או ממשלח-יד (לרבות רווח הון בעסק או משלח-יד), אלא גם כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם,* באותן השנים, מעבודה (לרבות כל טובת הנאה ותשלומים המהווים הכנסת עבודה) בהתקיים מספר תנאים מצטברים שיפורטו להלן, והכל בתנאי שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יוּתר לקזזו בשנה שלאחריה.

* השימוש בתיבה "אותו אדם" נועד, כך נראה, לשלול את האפשרות לקזז את ההפסד העסקי המועבר כנגד הכנסת עבודה של בן-זוגו של הנישום.

ואלה התנאים המצטברים שחייבים להתקיים על-מנת שניתן יהיה לקזז את ההפסד המועבר כנגד הכנסת עבודה: [א] לאותו אדם לא הייתה הכנסה מעסק או ממשלח-יד בשנת הקיזוז; [ב] אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז; ו-[ג] מקורו של ההפסד שהיה לאותו אדם אינו מחברת בית, מחברה משפחתית או מחברה שקופה.

תחולה

סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו לאחר תיקונו בחוק ההסדרים, יחול על הפסד מעסק או ממשלח-יד שנוצר בשנת-המס 2007 ואילך (סעיף 22 לחוק ההסדרים). לכאורה עולה אפוא, כי תחולת סעיף 28(ב) האמור רק בשנת-המס 2008, שהרי ענייננו בהפסד מועבר ולא בהפסד שוטף.

הארכת תקופת ההקלה ממס רכישה ברכישת דירת מגורים יחידה

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה נקבעה הקלה לרוכש דירת מגורים יחידה ("דירה יחידה" כהגדרתה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין).

לפי הקלה זו, על חלק משווי הדירה הנרכשת עד לתקרת המדרגה הראשונה (שהוגדלה במסגרת אותו תיקון 147) לא ישולם מס רכישה (במקום מס רכישה בשיעור 0.5%) ובלבד שרכישת הדירה נעשתה בתקופה 1.7.2005 – 31.12.2006.

סעיף 23 לחוק ההסדרים האריך את תקופת מתן ההקלה כאמור עד ליום 31.12.07 (קרי: למי שירכוש דירה (שתהווה את דירתו היחידה) עד ליום 31.12.07).

הגדלת תקרת הפטוֹר ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים והפיכת הוראת השעה להוראת הקבע

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) ( הוראת שעה), התש"ן-1990 ("הוראת השעה") קובע פטור ממס על הכנסה של יחיד* מהשכרת דירה (בישראל) למגורים ובלבד שלא הייתה לו, לבן-זוגו המתגורר עִמו ולילדו שעד גיל 18, יחדיו, הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום העולה על התקרה (3,830 ש"ח נכון לשנת-המס 2006).

* לרבות חברה משפחתית על-פי פסק-הדין בעניין נטע עצמון.

אם, לעומת זאת, ההכנסה של התא המשפחתי כאמור עולה על התקרה, יינתן פטור ממס רק בגין חלק מההכנסה בגובה התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה על התקרה.
בגדרו של חוק ההסדרים נקבע (סעיף 24), כי הוראת-השעה תהפוך להוראת קבע. עוד נקבע, כי תקרת הפטור תוגדל ל-4,200 ש"ח (נכון לשנת-המס 2007).

החלת הוראות פקודת המסים (גביה) על גביית אגרות לפי חוק החברות

כללי

סעיף 44(6) לחוק החברות מסמיך את שר המשפטים לקבוע סכומי אגרת רישום, אגרה שנתית וכן אגרות ותשלומים אחרים שהשר קבע שיש לשלמם בשל פעולות ושירותים שרשם החברות נותן לפי חוק החברות.

במסגרת חוק ההסדרים נקבע (סעיף 34), כי על גביית אגרות לפי אותו סעיף 44(6) לחוק החברות תחול פקודת המסים (גביה).
הוראה מקבילה נקבעה לגבי גביית אגרות לפי סעיף 66(א)(1) לחוק העמותות.

תחולה

תחילת התיקון כאמור נקבעה ליום 1.4.2007 (סעיף 37 לחוק ההסדרים).