לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק ההסדרים

02/09/2015

פורסמה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה–2015 (קישור), הכוללת, בין היתר, את התיקונים המוצעים הבאים:
 • מיסוי רווחים ממשאבי טבע (ראו פרק ג' להצעה);
 • תיקונים שונים במיסוי מקרקעין (ראו פרק ד' להצעה) ובכללם:
  • תיקון סעיף 48א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, כך שייקבע, כי במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי יהיה פטוּר ממס גם הסכום האינפלציוני החייב בגין חֵלק השבח הריאלי הפטוּר ממס (דהיינו, השבח הריאלי שעד ליום 31.12.2013), וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.2014;
  • קביעת הוראת-שעה ל-3 שנים לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו בתקופה 1.4.1961–5.11.2011 (דהיינו, שהשבח בגינהּ חייב במס לפי שיטת החישוב הליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 10 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%, וזאת בתנאים המנויים בהוראה. 
 • חובת דיווח על שימוש או "הסתמכות" על "חוות-דעת" המייצרת יתרון מיסויי (ראו, בין היתר, סעיף 13 שבפרק ה' להצעה);
 • הרחבת חובת הדיווח המקוּון;
 • הארכת תקופת ההתיישנות הרגילה והוצאת שומה חלקית;
 • חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי.

בנוסף, פורסמה הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 (קישור), הכוללת את שני התיקונים המוצעים הבאים:

 • השתת חובת דיווח מיוחדת על גופים פיננסיים וסולקים, כך שנתונים על פעילותם של לקוחותיהם בכלל החשבונות העסקיים אצלם ידוּוחו באופן שוטף לרשות המיסים;
 • קביעת עבירות מס חמורות (ובכללן עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין) כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.